Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
Nacházíte se: Studentská vědecká konference  → SVK 2019
iduzel: 49226
idvazba: 55645
šablona: stranka
čas: 1.12.2021 04:30:43
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2019
branch: trunk
Obnovit | RAW

SVK 2019

Sborníky 2019: FCHT, FTOP, FPBT, FCHI 

 

Termín konání SVK

V akademickém roce 2019/2020 proběhla SVK ve čtvrtek 21. 11. 2019.

Organizace SVK

Organizace SVK je zajišťována prostřednictvím děkanátů fakult. Oddělení pro vědu a výzkum (VaV) zajišťuje rozpočet SVK z dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum. Ostatní zdroje zajišťují fakulty.

Soutěž bude probíhat v přednáškových a posterových sekcích, výběr formy je na rozhodnutí vedení fakulty. Minimální počet prací soutěžících v každé sekci je šest, maximální počet prací není limitován.

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní koordinátory.

Na Oddělení VaV má SVK na starosti Veronika Popová, tel. 220 44 3806, veronika.popova@vscht.cz. Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na jitka.cejkova@vscht.cz.

Časový harmonogram přípravy SVK 2019

 • Do 1. 10. 2019 jmenuje děkan fakultního organizátora SVK a jeho jméno nahlásí děkanáty na odd. VaV. Dále určí pracovníky zodpovědné za organizaci jednotlivých sekcí.
 • Od 7. do 21. 10. 2019 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno vedoucího práce a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci a to s vědomím svého vedoucího práce.
 • Fakulty na základě počtu přihlášených studentů nahlásí do 25. 10. 2019 na odd. VaV počet sekcí na fakultě a počet soutěžních prací v jednotlivých sekcích.
 • Do 8. 11. 2019 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, max. 1 obrázek rozměru 16:9, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
 • Do 15. 11. 2019 fakultní organizátoři v elektronickém přihlašovacím systému roztřídí všechny soutěžní práce do jednotlivých sekcí na fakultě, dále uvedou názvy sekcí, místo a čas konání a složení komisí. Složení hodnotících komisí pro jednotlivé sekce určí vedení fakulty. Komise je nejméně tříčlenná a členy z řad akademických pracovníků mohou doplnit odborníci spolupracujících firem a průmyslových podniků. Předsedou komise by měl být profesor nebo docent.
 • Sborníky jednotlivých ústavů/sekcí a fakult budou automaticky vygenerovány na základě údajů uvedených v elektronickém přihlašovacím systému.

Další informace k soutěži

 • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh
 • Občerstvení pro komise a soutěžící hradí ústavy z vlastních prostředků.
 • Organizace průběhu soutěže v sekcích je výlučně věcí rozhodnutí fakult.
 • Finanční příspěvek na ocenění soutěžních prací bude hrazen z prostředků dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum (IGA 2019). Jeho výše bude stanovena dohodou proděkanů a prorektora pro VaV podle celkového počtu přihlášených soutěžních prací. Oceněna bude účast a dále první tři místa v každé sekci. Výplata příspěvku studentům bude provedena bezhotovostním převodem, zajistí děkanáty fakult. Je vítána další finanční nebo věcná podpora účastníků SVK ze sponzorských zdrojů. Její výše (hodnota), způsob rozdělení a výplaty je plně v kompetenci komise sekce.
 • Vytištění diplomů budou zajišťovat fakulty.

 

Rekapitulace termínů: 

Datum

Akce

1. 10.

jmenování fakultního organizátora a organizátorů jednotlivých sekcí

21. 10.

uzávěrka podávání přihlášek

8. 11.

uzávěrka nahrávání anotací

15. 11.

seznam sekcí, místo a čas konání, složení komisí, seznam sponzorů jednotlivých sekcí

18. 11.

Hotová příprava pro vygenerování sborníků v aplikaci svk

21. 11.

SVK

6.12.

Písemná zpráva z fakult na VaV o průběhu soutěže

 

 SVK 2019 - vyhlášení

Nejste zalogován/a (anonym)

Odpady a environmentální chemie (B09 - 9:00)

 • Předseda: doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA
 • Komise: Ing. Marek Šír, Ph.D., Ing. Veronika Rippelová, Ph.D., Ing. Jiří Kroužek, Ph.D., Ing. Petra Najmanová
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
9:00 Erna Gjinolli B3 Mgr. Klára Anna Mocová, Ph.D. Ecotoxicological assessment of recycled concrete and secondary raw materials for construction detail

Ecotoxicological assessment of recycled concrete and secondary raw materials for construction

Concrete is the most used and the most important construction material. However, the primary raw materials which make up concrete, the so-called aggregates (sand, crushed stones, gravel) are limited natural resources. Therefore, the use of secondary raw materials (construction and demolition waste) is being encouraged.   For this study, five samples of secondary raw materials and six samples of concrete have been chosen. The secondary raw materials are based on glass and ceramics while the concrete samples consisted of a reference concrete sample based on primary raw materials, ultra-high performance concrete and samples containing secondary raw materials or recycled concrete. Even though, generally speaking, using recycled material is beneficial for the environment, this study’s purpose was to assess the possible toxic effect that the leachates of the fore mentioned materials could have on freshwater organisms. Unicellular algae Desmodesmus Subspicatus was chosen as a test organism and it was exposed to both untreated and nutrient enriched leachates of the materials. Results showed highly inhibitory effect of the untreated leachates on algal growth rate, while in the case of nutrient enriched leachates, various effects including stimulation were observed.  
9:15 Bc. Petra Hrdličková M2 Ing. Veronika Rippelová, Ph.D. Analýza C10 - C40 v zeminách, odpadech a vodách detail

Analýza C10 - C40 v zeminách, odpadech a vodách

Obsah uhlovodíků C10 až C40 v pevných a kapalných matricích je významný parametr pro charakterizaci odpadů, zemin a kontrolu jakosti vod. Metoda kvantitativního stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 je specifikována ve třech český technických normách (ČSN EN 14039, ČSN EN ISO 16703, ČSN EN ISO 9377-2), které mají shodný postup. Metoda je založena na extrakci uhlovodíků C10 až C40 z matrice organickými rozpouštědly, po následném odstranění polárních látek sorpcí na Florisil jsou uhlovodíky C10 až C40 separovány metodou plynové chromatografie s kapilární kolonou a detekovány plamenově ionizačním detektorem. Cílem této práce bude porovnat různé způsoby extrakce uhlovodíků C10 až C40 z pevných matric a účinnost extrakce pro různé směsi extrakčních činidel. Sledován bude také vliv matrice na celý proces a výtěžnost celé metody.
9:30 Bc. Nikola Kráľová M2 doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA Porovnání environmentálních dopadů potravinových obalů detail

Porovnání environmentálních dopadů potravinových obalů

 Potravinové obaly se staly součástí našeho každodenního života. Nárůst množství potravinových obalů však s sebou přináší také negativní dopady v podobě produkce odpadu. Z tohoto důvodu se hledají různé způsoby snižování jejich environmentálních dopadů. V této práci jsme se zaměřili na porovnání environmentálních dopadů výroby plastových obalů vzhledem k jejich rozdílným výrobním a dekoračním technologiím či složením. V rámci této práci byly hodnoceny tři typy kelímků. První typ kelímků se dekoruje metodou potisku, kde se barva nanáší přímo na podkladový materiál složený z polypropylénu. Druhý typ kelímků je rovněž z polypropylénu, avšak na kelímek se ohřátím potahuje PVC fólie. Tato dekorační metoda se nazývá sleevování.  U třetího typu kelímků se používá tzv. metoda K3, což je aplikace papírového segmentu a papírového dna, která výrazně snižují podíl použitého plastu. Pro hodnocení environmentálních dopadů kelímků byla použita metoda LCA – life cycle assessment. Pomocí programu Gabi byly namodelovány jednotlivé výrobní procesy a výsledky byly vyhodnoceny metodou Recipe.
9:45 Bc. Jan Matuštík M1 doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA Life Cycle Assessment of biochar to soil systems: A review   detail

Life Cycle Assessment of biochar to soil systems: A review  

With the ongoing climate change, it is necessary to look for ways to take-up carbon dioxide from the atmosphere. Biochar application to soil provide carbon capture and helps to tackle soil degradation. There is also a significant potential for energy production by utilizing the co-products, syngas and bio-oil. However, since the properties of the produced biochar vary considerably, it is necessary to analyze individual systems to confirm the benefits. This work aims to provide a systematic review of the peer-reviewed literature that presents LCAs of systems where biomass is processed in pyrolysis units and the produced biochar is then applied to soil. Although the systems differ and, therefore, the results are not directly comparable, the fact that the authors follow ISO standard provides a way to compare the various steps and decisions taken by authors and thus facilitate a unification of the methodology. The greatest potential for the methodology consolidation appears in the first step of LCA, where the selection of functional unit and system boundaries is largely arbitrary. Although they are not directly comparable, it is apparent from the results that the incorporation of the biochar step in agricultural systems provides significant benefits for the carbon balance.
10:00 Eliška Sochorová B3 Mgr. Klára Anna Mocová, Ph.D. Hodnocení ekotoxicity druhotných surovin pro přípravu betonů vůči Lemna minor detail

Hodnocení ekotoxicity druhotných surovin pro přípravu betonů vůči Lemna minor

Beton je hojně využívaný stavební materiál, avšak primární zdroje nerostných surovin, které se pro jeho výrobu používají, nejsou nevyčerpatelné. Proto je logickým krokem snaha o jejich nahrazení sekundárními zdroji, jako jsou stavební i jiné odpady. Kvalita druhotných surovin je však značně proměnlivá. Mohou obsahovat toxické kovy, a proto je třeba experimentálně ověřovat, zda by se tyto látky mohly uvolňovat do prostředí a následně mít negativní vliv na živé organismy. Cílem této práce bylo pomocí ekotoxikologických testů zjistit, jak by tyto recyklované materiály ovlivňovaly povrchové i podzemní vody a organismy v nich žijící. Jako testovaný organismus byla vybrána vodní rostlina okřehek menší (Lemna minor). Sledován byl vliv výluhů různých typů skel a obkladových materiálů na pH, rychlost růstu okřehku a obsah chlorofylu v rostlinách. Testována byla drcená skla z komunálního odpadu, fotovoltaických panelů a odpad z procesu broušení skla, která by mohla sloužit jako náhrada písku. Výsledky ukázaly rozdílné působení jednotlivých vzorků na růst modelového organismu.  
10:15 Bc. Martin Štengel M1 Ing. Marek Šír, Ph.D. Využití biooxidačních filtrů pro snížení emisí methanu ze skládek odpadů detail

Využití biooxidačních filtrů pro snížení emisí methanu ze skládek odpadů

V rámci této práce bylo laboratorně zjistit schopnost náplně skládkového biooxidačního filtru, zda dokáže obnovit svou funkci po delší době neaktivity. Za pomocí laboratorní kolony byla měřena účinnost náplně oxidovat methan v procházejícím plynu. Výsledky byly následně porovnány s aktuální národní normou (ČSN 83 8034). V průběhu měření bylo potvrzeno obnovení funkce této náplně i po delší době neaktivity. Na koloně byla zaznamenána zvýšená účinnost oxidace již po několika hodinách. Účinnost oxidace methanu se postupně v průběhu experimentu zvyšovala, až přesáhla hodnotu 95 %, kterou vyžaduje norma. Dále bylo provedeno terénní monitorování provozního biooxidačního filtru, který se nachází na rekultivované skládce. Zde bylo měřena účinnost oxidace methanu před výměnou svrchní části biooxidačního filtru a následně po její výměně. Stará náplň vyhovovala účinnosti oxidace methanu stanovovanou normou velmi těsně. Po její výměně dosahovala účinnost takřka 100 %.  
Aktualizováno: 4.5.2020 16:18, : Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi