Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
Nacházíte se: Studentská vědecká konference  → SVK 2019
iduzel: 49226
idvazba: 55645
šablona: stranka
čas: 1.12.2021 03:29:36
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2019
branch: trunk
Obnovit | RAW

SVK 2019

Sborníky 2019: FCHT, FTOP, FPBT, FCHI 

 

Termín konání SVK

V akademickém roce 2019/2020 proběhla SVK ve čtvrtek 21. 11. 2019.

Organizace SVK

Organizace SVK je zajišťována prostřednictvím děkanátů fakult. Oddělení pro vědu a výzkum (VaV) zajišťuje rozpočet SVK z dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum. Ostatní zdroje zajišťují fakulty.

Soutěž bude probíhat v přednáškových a posterových sekcích, výběr formy je na rozhodnutí vedení fakulty. Minimální počet prací soutěžících v každé sekci je šest, maximální počet prací není limitován.

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní koordinátory.

Na Oddělení VaV má SVK na starosti Veronika Popová, tel. 220 44 3806, veronika.popova@vscht.cz. Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na jitka.cejkova@vscht.cz.

Časový harmonogram přípravy SVK 2019

 • Do 1. 10. 2019 jmenuje děkan fakultního organizátora SVK a jeho jméno nahlásí děkanáty na odd. VaV. Dále určí pracovníky zodpovědné za organizaci jednotlivých sekcí.
 • Od 7. do 21. 10. 2019 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno vedoucího práce a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci a to s vědomím svého vedoucího práce.
 • Fakulty na základě počtu přihlášených studentů nahlásí do 25. 10. 2019 na odd. VaV počet sekcí na fakultě a počet soutěžních prací v jednotlivých sekcích.
 • Do 8. 11. 2019 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, max. 1 obrázek rozměru 16:9, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
 • Do 15. 11. 2019 fakultní organizátoři v elektronickém přihlašovacím systému roztřídí všechny soutěžní práce do jednotlivých sekcí na fakultě, dále uvedou názvy sekcí, místo a čas konání a složení komisí. Složení hodnotících komisí pro jednotlivé sekce určí vedení fakulty. Komise je nejméně tříčlenná a členy z řad akademických pracovníků mohou doplnit odborníci spolupracujících firem a průmyslových podniků. Předsedou komise by měl být profesor nebo docent.
 • Sborníky jednotlivých ústavů/sekcí a fakult budou automaticky vygenerovány na základě údajů uvedených v elektronickém přihlašovacím systému.

Další informace k soutěži

 • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh
 • Občerstvení pro komise a soutěžící hradí ústavy z vlastních prostředků.
 • Organizace průběhu soutěže v sekcích je výlučně věcí rozhodnutí fakult.
 • Finanční příspěvek na ocenění soutěžních prací bude hrazen z prostředků dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum (IGA 2019). Jeho výše bude stanovena dohodou proděkanů a prorektora pro VaV podle celkového počtu přihlášených soutěžních prací. Oceněna bude účast a dále první tři místa v každé sekci. Výplata příspěvku studentům bude provedena bezhotovostním převodem, zajistí děkanáty fakult. Je vítána další finanční nebo věcná podpora účastníků SVK ze sponzorských zdrojů. Její výše (hodnota), způsob rozdělení a výplaty je plně v kompetenci komise sekce.
 • Vytištění diplomů budou zajišťovat fakulty.

 

Rekapitulace termínů: 

Datum

Akce

1. 10.

jmenování fakultního organizátora a organizátorů jednotlivých sekcí

21. 10.

uzávěrka podávání přihlášek

8. 11.

uzávěrka nahrávání anotací

15. 11.

seznam sekcí, místo a čas konání, složení komisí, seznam sponzorů jednotlivých sekcí

18. 11.

Hotová příprava pro vygenerování sborníků v aplikaci svk

21. 11.

SVK

6.12.

Písemná zpráva z fakult na VaV o průběhu soutěže

 

 SVK 2019 - vyhlášení

Nejste zalogován/a (anonym)

Mikrobiologie (prostory ústavu 320 - 9:00)

 • Předseda: doc. Ing. Mgr. Štěpánka Kučková, Ph.D.
 • Komise: Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., Ing. Eva Jablonská, Ph.D., Ing. Jan Lipov, Ph.D.
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
--- Bc. Adriana Novotná M2 doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D. Charakterizace komerčně využívaných bakteriálních izolátů detail

Charakterizace komerčně využívaných bakteriálních izolátů

Práce se zabývá studiem bakteriálních kmenů Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas veroni, Paenibacillus polymyxa a Bacillus amyloliquefaciens komerčně využívaných v přípravcích PROMETHEUS®CZ, HIRUNDO®, FIX-H+N® firmy MONAS pro zlepšení výnosů v zemědělství. Cílem práce je charakterizace těchto bakteriálních kmenů se zaměřením na průkaz vlastností podporujících růst rostlin. Sledovala se schopnost kmenů solubilizovat fosfát, fixovat vzdušný dusík a produkovat siderofory a indol-3-octovou kyselinu. Zároveň byly započaty testy pro průkaz schopnosti těchto kmenů degradovat vybrané pesticidy. U příslušných kmenů bylo prokázáno, že všechny vykazují schopnost solubilizovat fosfát a produkovat siderofory, zatímco schopnost fixovat vzdušný dusík nevykazuje ani jeden z těchto kmenů. V malém množství pak byla u bakteriálních kmenů Pseudomonas fluorescens a Pseudomonas veroni prokázána schopnost produkce indol-3-octové kyseliny. V případě biodegradačních testů bylo zatím prokázáno, že ani jeden z kmenů nedisponuje schopností degradovat pesticid acetamiprid.  
--- Bc. Vendula Švarcová M2 Ing. Zita Purkrtová, Ph.D. Vliv fúzní kotvy na funkci proteinu ERG6 v rámci lipidových tělísek Saccharomyces cerevisiae detail

Vliv fúzní kotvy na funkci proteinu ERG6 v rámci lipidových tělísek Saccharomyces cerevisiae

Lipidová tělíska (LT) jsou nezávislé intracelulární organely, které hrají zásadní roli v metabolismu lipidů. Jsou tvořena hydrofobním jádrem obsahujícím převážně triacylglyceroly a estery sterolu, toto jádro je obklopeno fosfolipidovou monovrstvou s asociovanými proteiny. ERG6, Δ(24)-sterol C-methyltransferasa, EC 2.1.1.41, je jeden z proteinů asociovaných s LT Saccharomyces cerevisiae Bylo zjištěno, že kmen S. cerevisiae ERG6-RFP akumuluje více než dvojnásobné množství lipidů oproti původnímu kmenu S. cerevisiae BY4741. Předpokládáme, že fúzní RFP kotva ovlivňuje funkci proteinu ERG6 a tím způsobuje zvýšenou akumulaci lipidů v LT. Cílem naší práce je zjistit, jakým způsobem připojení fúzní kotvy RFP k proteinu ERG6 ovlivňuje funkci tohoto proteinu z pohledu LT. Ke studii je jako kontrola používána i kultura S. cerevisiae ERG6-cMYC. Všechny tři jmenované kmeny byly charakterizovány pomocí fluorescenční mikroskopie a měření růstových křivek. LT z těchto kmenů byla izolována a byla proměřena jejich stabilita v závislosti na pH a iontové síle a porovnány jejich proteinové a lipidové profily.  
--- Bc. Jana Karpíšková B2 Ing. Hana Stiborová, Ph.D. Dlouhodobý vliv různých typů hnojení na endofytní mikroorganismy detail

Dlouhodobý vliv různých typů hnojení na endofytní mikroorganismy

Kejdový hnůj a kaly z čističek odpadních vod (ČOV) se využívají jako organická hnojiva na orné půdy především z důvodů zvýšení produkce zemědělských plodin. Jejich aplikace však může vést ke změnám složení mikrobioty v zeminách i endofytních populací v plodinách. Cílem diplomové práce je zhodnotit vliv dlouhodobého hnojení u dvou půdních typů a v hlízách brambor. Pole byla rozdělena na 5 částí a na každou bylo od roku 1996 aplikováno jiné hnojivo: kejdový hnůj, kal z ČOV (různé aplikační dávky), NPK a nehnojená půda. Odběr vzorků probíhal v září 2017, kdy z každé části pole byly odebrány vzorky zeminy a hlízy brambor. Před izolací DNA endofytních mikroorganismů byly hlízy povrchově sterilizovány a dezintegrovány pomocí tekutého dusíku. Následně byla ze vzorků zeminy a z hlíz brambor izolována a purifikována metagenomová DNA a připravena DNA knihovna pro 16S rRNA a ITS region pomocí specifických primerů. Následovalo PCR za použití adaptérů s vnitřními tagy, které slouží ke specifickému označení každého vzorku. Posledním krokem byla purifikace pomocí SRPI magnetických kuliček. Získané a přečištěné amplikony byly odeslány na sekvenační analýzu Illumina Miseq. Výsledky budou statisticky vyhodnoceny a bude zjištěn vliv daného hnojiva na změny ve složení mikrobiálních populací.
--- Bc. Anežka Kodatová M2 Ing. Hana Stiborová, Ph.D. Sledování vlivu přídavku biocharu na kvalitu půdy, půdní mikroorganismy a jejich metabolickou aktivitu detail

Sledování vlivu přídavku biocharu na kvalitu půdy, půdní mikroorganismy a jejich metabolickou aktivitu

Biochar je pevná složka vznikající pyrolýzou biomasy. Jedná se o látku bohatou na uhlík, která je pro svou schopnost zúrodnit půdu využívána v zemědělství. Efekt biocharu se liší v závislosti na podmínkách pyrolýzy a vlastnostech půdy, na kterou je aplikován. Po jeho aplikaci dochází ke změnám mikrobiální biomasy, která je pro kvalitu půdy klíčová. V diplomové práci sleduji vliv čtyř různě vyrobených biocharů na mikrobiální aktivitu a druhové zastoupení půdních mikroorganismů v půdách typu Kambizem a Luvizem, při aplikačních dávkách 2 a 5 hmot. %. Vstupními surovinami pro výrobu biocharu byly bukové štěpky a zbytky po separaci masa, každá z nich byla zpracována při pyrolyzačních teplotách 300 °C a 500 °C. Vzorky byly odebírány po 3 dnech, 14 dnech a 1 měsíci od smíchání půdy s biocharem. Pomocí fluorescenčně značených substrátů byly zjišťovány aktivity půdních enzymů, které se podílejí na cyklech základních živin. Statistická analýza získaných dat prokázala, že na jejich aktivitu mají vliv všechny testované parametry kromě teploty pyrolýzy. Změny diverzity mikrobiomu budou testovány pomocí sekvenačních technik. Cílem projektu, který bude pokračovat odběry a analýzami vzorků po 6 měsících a 1 roce, je zisk informací vedoucích k maximálnímu zefektivnění výroby a využívání biocharu.
--- Bc. Kateřina Filipi M2 Ing. Jáchym Šuman, Ph.D. Taxonomická klasifikace bakteriálních izolátů z radioaktivních lázeňských pramenů detail

Taxonomická klasifikace bakteriálních izolátů z radioaktivních lázeňských pramenů

V Jáchymovských dolech vyvěrají z hloubky 500 metrů pod zemským povrchem unikátní radioaktivní prameny, ve kterých lze očekávat výskyt fylogeneticky či biotechnologicky zajímavých doposud nepopsaných mikroorganismů. Cílem této práce bylo takové mikroorganismy izolovat a posléze charakterizovat. Pro kultivaci byla zvolena oligotrofní média, tj. s nízkou koncentrací živin, aby byly co nejvíce simulovány podmínky přirozeného výskytu mikroorganismů.  Za účelem taxonomického určení byly nejdříve veškeré získané izoláty analyzovány pomocí hmotnostní spektrometrie v režimu MALDI-TOF. U izolátů, které se takto nepodařilo identifikovat, byla provedena identifikace na základě sekvenace genu pro 16S rRNA. Izoláty splňující jedno z kritérií pro nový bakteriální druh, a to podobnost sekvence genu pro 16S rRNA s fylogeneticky nejbližším typovým zástupcem nižší než 98,65 %, byly vybrány pro následnou genotypovou a fenotypovou charakterizaci. Konkrétně jde o izolát 315, jehož nejbližší typový zástupce je Sphingomonas asaccharolytica s podobností 98,07 % a izolát 344 s nejbližším typovým zástupcem Sphingomonas koreensis a podobností 98,34 %. Doposud byly provedeny testy halotolerance, utilizace základních růstových substrátů, základní enzymatické testy a byly stanoveny optimální růstové teploty.  
--- Bc. Renata Tarasová M2 Ing. Ludmila Karamonová, Ph.D. Mezidruhové rozdíly v zastoupení proteinů u bakterií rodu Cronobacter   detail

Mezidruhové rozdíly v zastoupení proteinů u bakterií rodu Cronobacter  

Žijeme v době, kdy jsme obklopeni moderní technikou. Svá data si chráníme hesly, ale přesto se může stát, že i takto zabezpečenou soustavu napadne vir či hacker a v okamžiku se tento promyšlený systém rozpadne. Lidská těla užívají k obraně před nemocemi imunitní systém. Obranyschopnost organismu lze posílit užíváním podpůrných přípravků. Přesto jsou však v populaci osoby s oslabeným či nedostatečně vyvinutým imunitním systémem (novorozenci), u nichž může být infekce patogeny jako je Cronobacter spp. fatální. Cílem práce je objasnění patogeneze se zaměřením na proteiny nejvíce virulentních druhů C. sakazakii a C. malonaticus. K charakterizaci a identifikaci proteinů byla použita metoda hmotnostní spektrometrie (LC-ESI-Q-TOF MS), jejíž výsledky byly in silico doplněny o určení lokalizace a dále budou rozšířeny o buněčné funkce. Hmotnostní spektrometrii předcházel výběr vhodného rozpouštění buněčných frakcí s důrazem na vnější membránu, která se svým složením a hydrofobicitou odlišuje od ostatních buněčných kompartmentů. Spojením dat 3 biologických izolací 4 buněčných frakcí získáme soubor, v němž jsme schopni zachytit diverzity napříč všemi druhy rodu Cronobacter. Nevybudujeme antivirový program pro lidská těla, ale budeme se snažit, aby naše data pomohla při vývoji nových léčiv.
Aktualizováno: 4.5.2020 16:18, : Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi