Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
Nacházíte se: Studentská vědecká konference  → SVK 2019
iduzel: 49226
idvazba: 55645
šablona: stranka
čas: 1.12.2021 03:29:36
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2019
branch: trunk
Obnovit | RAW

SVK 2019

Sborníky 2019: FCHT, FTOP, FPBT, FCHI 

 

Termín konání SVK

V akademickém roce 2019/2020 proběhla SVK ve čtvrtek 21. 11. 2019.

Organizace SVK

Organizace SVK je zajišťována prostřednictvím děkanátů fakult. Oddělení pro vědu a výzkum (VaV) zajišťuje rozpočet SVK z dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum. Ostatní zdroje zajišťují fakulty.

Soutěž bude probíhat v přednáškových a posterových sekcích, výběr formy je na rozhodnutí vedení fakulty. Minimální počet prací soutěžících v každé sekci je šest, maximální počet prací není limitován.

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní koordinátory.

Na Oddělení VaV má SVK na starosti Veronika Popová, tel. 220 44 3806, veronika.popova@vscht.cz. Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na jitka.cejkova@vscht.cz.

Časový harmonogram přípravy SVK 2019

 • Do 1. 10. 2019 jmenuje děkan fakultního organizátora SVK a jeho jméno nahlásí děkanáty na odd. VaV. Dále určí pracovníky zodpovědné za organizaci jednotlivých sekcí.
 • Od 7. do 21. 10. 2019 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno vedoucího práce a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci a to s vědomím svého vedoucího práce.
 • Fakulty na základě počtu přihlášených studentů nahlásí do 25. 10. 2019 na odd. VaV počet sekcí na fakultě a počet soutěžních prací v jednotlivých sekcích.
 • Do 8. 11. 2019 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, max. 1 obrázek rozměru 16:9, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
 • Do 15. 11. 2019 fakultní organizátoři v elektronickém přihlašovacím systému roztřídí všechny soutěžní práce do jednotlivých sekcí na fakultě, dále uvedou názvy sekcí, místo a čas konání a složení komisí. Složení hodnotících komisí pro jednotlivé sekce určí vedení fakulty. Komise je nejméně tříčlenná a členy z řad akademických pracovníků mohou doplnit odborníci spolupracujících firem a průmyslových podniků. Předsedou komise by měl být profesor nebo docent.
 • Sborníky jednotlivých ústavů/sekcí a fakult budou automaticky vygenerovány na základě údajů uvedených v elektronickém přihlašovacím systému.

Další informace k soutěži

 • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh
 • Občerstvení pro komise a soutěžící hradí ústavy z vlastních prostředků.
 • Organizace průběhu soutěže v sekcích je výlučně věcí rozhodnutí fakult.
 • Finanční příspěvek na ocenění soutěžních prací bude hrazen z prostředků dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum (IGA 2019). Jeho výše bude stanovena dohodou proděkanů a prorektora pro VaV podle celkového počtu přihlášených soutěžních prací. Oceněna bude účast a dále první tři místa v každé sekci. Výplata příspěvku studentům bude provedena bezhotovostním převodem, zajistí děkanáty fakult. Je vítána další finanční nebo věcná podpora účastníků SVK ze sponzorských zdrojů. Její výše (hodnota), způsob rozdělení a výplaty je plně v kompetenci komise sekce.
 • Vytištění diplomů budou zajišťovat fakulty.

 

Rekapitulace termínů: 

Datum

Akce

1. 10.

jmenování fakultního organizátora a organizátorů jednotlivých sekcí

21. 10.

uzávěrka podávání přihlášek

8. 11.

uzávěrka nahrávání anotací

15. 11.

seznam sekcí, místo a čas konání, složení komisí, seznam sponzorů jednotlivých sekcí

18. 11.

Hotová příprava pro vygenerování sborníků v aplikaci svk

21. 11.

SVK

6.12.

Písemná zpráva z fakult na VaV o průběhu soutěže

 

 SVK 2019 - vyhlášení

Nejste zalogován/a (anonym)

Chemie přírodních látek I (Respirium - 9:00)

 • Předseda: prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík
 • Komise: RNDr. Miroslav Ledvina, CSc., Ing. Lukáš Huml
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
--- Bc. Darya Danilova M2 Ing. Martin Kuchař, Ph.D. Studium vybraných falzifikátů léčiv metodou HPLC-MS. detail

Studium vybraných falzifikátů léčiv metodou HPLC-MS.

Alprazolam je léčivá látka ze skupiny benzodiazepinů obsažená v léčivých přípravcích Xanax, které jsou jedním z nejčastěji předepisovaným anxiolytikem z této skupiny. V České republice podobně jako v dalších zemích Evropské unie je tento lék k dostání pouze na lékařský předpis. Vlivem častého zneužívaní tohoto léku je mimo oficiální distribuci dostupné velké množství těchto léků, často padělků. Tyto léky bud' obsahují alprazolam, ale ne v deklarovaném množství, nebo mohou obsahovat i jiný benzodiazepin. Cílem této práce je analýza tablet Xanaxu zakoupených na internetu a zjištění, zda jde o padělek. Nejprve byly zkoumány fyzikální vlastnosti tablet (vzhled, rozměr, hmotnost). Poté byly tablety rozpuštěny v methanolu a analyzovány pomocí LC/Q-TOF-MS, což umožnuje určit přesnou hmotu léčivé látky. Získaná spektra účinné látky byla porovnaná s knihovními spektry alprazolamu. Celkem bylo analyzováno 10 vzorků – 4 originály a 6 pravděpodobných padělků. V případě 4 originálů a 2 padělků byl nalezen alprazolam, ve 3 případech byl nalezen jiný benzodiazepin, pravděpodobně etizolam, v jednom případě nebyla nalezena žádná účinná látka. Dalším krokem bude identifikace etizolamu porovnáním spekter se standardem a kvantifikace benzodiazepinů obsažených v léčivých přípravcích.
--- Bc. Angelika Beata Pelc M1 Ing. Martin Kuchař, Ph.D. Identifikace syntetických kanabinoidů Ramanovou a infračervenou spektroskopií detail

Identifikace syntetických kanabinoidů Ramanovou a infračervenou spektroskopií

V posledních letech se stále rychleji rozvíjí trh s novými syntetickými kanabinoidy (NSK). Ty často nepodléhají kontrole jako omamné a psychotropní látky (OPS), neboť obchází legislativní opatření obměnou struktury již existujících nelegálních OPS. Účinky NSK na lidské zdraví nejsou dodnes zcela známé, avšak zaznamenané případy masových otrav, někdy i se smrtelnými následky, jasně poukazují na zdravotní rizika spojená s jejich užíváním. Cílem práce bylo vyvinout moderní metodiku pro detekci a kvantitativní stanovení kanabinoidů AB-PINACA, 5F-ADB  a 5F-PB-22 navázaných na damiánu po vzoru prodávaných bylinných kuřáckých směsí. Studie byla vedena 2 směry – volba vhodného rozpouštědla pro extrakci NSK a tvorba kalibračního modelu. AB-PINACA byla navázána na damiánu a extrahována do 10 rozpouštědel. Extrakty byly studovány infračervenou spektroskopií a získaná data byla porovnávána se spektry damiány, rozpouštědel a NSK. Na získaný soubor dat byla aplikována analýza hlavních komponent, z níž vyplynulo, že nejvhodnějším rozpouštědlem je ethanol. Koncentrační série všech studovaných NSK byly proměřeny po jejich extrakci z damiány do ethanolu. Jednotlivé kalibrační modely založené na odečtu plochy vybraných charakteristických pásů kanabinoidů dosahují vysokých hodnot spolehlivosti.  
--- Bc. Andrea Pavlíková M2 Ing. Martin Kuchař, Ph.D. Kvantifikace vybraných fytokanabinoidů v konopných produktech detail

Kvantifikace vybraných fytokanabinoidů v konopných produktech

Konopí seté obsahuje velké množství biologicky aktivních látek. Nejznámější jsou fytokanabinoidy, z nichž například Δ9-tetrahydrokanabinol (Δ9-THC) vykazuje psychoaktivní účinky a kanabidiol (CBD) účinky léčebné. Nejčastěji jsou pro léčbu používány konopné masti a oleje. S jejich vzrůstající popularitou stoupá potřeba spolehlivé analytické metody pro stanovení fytokanabinoidů v konečném produktu. Cílem práce je vyvinout HPLC-MS metodu, která by stanovila obsah vybraných fytokanabinoidů (Δ9-THC, CBD, CBDA, Δ8-THC, THCA, CBG, CBGA, CBN a CBDV) v konopných mastech a olejích. Ty se však vyznačují rozmanitým chemickým složením. Z tohoto důvodu musel být nejprve optimalizován postup pro zpracování a extrakci vzorku. Při hledání nejvhodnějšího rozpouštědla bylo zjištěno, že se masti a oleje nejlépe rozpouští ve směsi rozpouštědel isopropanol + ethylacetát v poměru 1:1. Chromatografická analýza probíhala na koloně Poroshell 120 EC-C18 a detekce byla  provedena pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie s ionizací elektrosprejem. Následně byla metoda validována, což zahrnovalo určení matričního efektu, výtěžnosti, selektivity, linearity, limitů detekce a kvantifikace. Celý postup se nyní bude aplikovat na vybrané masti a oleje s obsahem konopí, které jsou dostupné na trhu v České republice.  
--- Bc. Petra Nováková M2 Ing. Martin Kuchař, Ph.D. Kvantifikace endogenních steroidů v kapilární krvi metodou HPLC-MS detail

Kvantifikace endogenních steroidů v kapilární krvi metodou HPLC-MS

Analýzy endogenních steroidů se v biochemických laboratořích provádí imunoanalytickými metodami (CLIA, RIA, EIA). V posledních letech jsou na vzestupu metody chromatografické spojené s hmotnostní detekcí kvůli jejich vyšší citlivosti a možnosti analyzovat několik hormonů zároveň. Cílem této práce je vyvinout LC/MS metodu pro stanovení vybraných endogenních steroidů (kortisonu, kortisolu, 11-deoxykortikosteronu, dehydroepiandrosteronu, epitestosteronu, testosteronu) a porovnat jejich množství ve venózní krvi, malém množství venózní krve, kapilární krvi a slinách. Proteiny byly ve vzorku vysráženy acetonitrilem. Centrifugací získaný supernatant byl využit pro stanovení steroidů ve vzorcích 11 dobrovolníků. Z toho byl nejméně invazivní odběr slin. Simultánně lze stanovit všechny vybrané steroidy metodou HPLC/MS z objemu 250 μl séra venózní krve. Ten lze snížit až na 50 μl séra pro stanovení kortizonu, kortizolu, testosteronu a dehydroepiandrosteronu. Z kapilární krve je možné u mužů, oproti ženám, analyzovat testosteron. Epitestosteron byl stanoven pouze z 250 μl séra venózní krve a slin, 11-deoxykortikosteron lze stanovit jen z 250 μl séra venózní krve.  
--- Bc. Daniel Heblík M2 Ing. Martin Kuchař, Ph.D. Identifikace metabolitů 5-MeO-DMT v moči dobrovolníků pomocí LC-HRMS detail

Identifikace metabolitů 5-MeO-DMT v moči dobrovolníků pomocí LC-HRMS

Serotonergní halucinogeny jsou látky s psychoaktivním účinkem, mezi které lze zařadit fenylalkylaminy, odvozené od aminokyseliny fenylalaninu, a indolalkylaminy, odvozené od aminokyseliny tryptofanu. Specifický vliv těchto látek na vnímaní a myšlení člověka je od nepaměti využíván při domorodých a náboženských rituálech, a dnes jsou tyto látky hojně zneužívány jako rekreační drogy. To je případ i přírodního indolmonoaminu 5-MeO-DMT, který je produkován řadou rostlin i živočichů, především některými druhy žab. Z rizika zneužívání a relativně snadné dostupnosti halucinogenů plyne nutnost získat relevantní data a podrobně popsat metabolismus těchto látek. K tomu je zapotřebí přesná a spolehlivá metoda analýzy a vhodná úprava biologických vzorků. Vývoj metody a optimalizace přípravy biologických vzorků je součástí prezentované studie, jež je zaměřena na identifikaci metabolitů 5-MeO-DMT ve vzorcích lidské moči, získané od dobrovolníků, pomocí LC-HRMS. V rámci vývoje metody byla porovnávána odezva HRMS detektoru pro dané analyty při použití devíti rozdílných mobilních fází a dvou chromatografických kolon.--- Lucie Chaloupková M2 Ing. Martin Kuchař, Ph.D. Post mortem toxikologické vyšetření uživatele anabolických steroidů detail

Post mortem toxikologické vyšetření uživatele anabolických steroidů

Nelegální užívání syntetických anabolických androgenních steroidů k zvýšení fyzické kondice a objemu svalové hmoty s sebou přináší i velmi negativní působení na lidský organismus. Vedle vážných fyziologických nežádoucích účinků se objevují i psychologické. Většina uživatelů AAS však nežádoucí účinky pomíjí, ať už se jedná o amatérské kulturisty či profesionální sportovce. V souvislosti s výše zmíněnými důvody, jsou AAS uvedeny na seznamu zakázaných látek ve sportu. Proto je zapotřebí umět analyticky detekovat zneužívání těchto látek, a to i na nízkých koncentračních hladinách ve složitých biologických matricích. Cílem této případové studie bylo potvrdit či vyvrátit přítomnost anabolických steroidů (testosteronu a boldenonu) v přípravcích určených pro budování svalové hmoty a lidském séru potenciálního uživatele AAS pomocí LC-MS/MS.
--- Bc. Leona Palbuchtová M1 Ing. Martin Kuchař, Ph.D. Analýza vybraných endogenních steroidů v biologické matrici metodou HPLC-MS detail

Analýza vybraných endogenních steroidů v biologické matrici metodou HPLC-MS

Neurosteroidy jsou steroidy, které vznikají v mozku, kde mají také nejvyšší koncentraci, ale krví jsou transportovány do celého těla. Stanovení neurosteroidů v lidském séru je velice důležité pro diagnostiku některých onemocnění, například Alzheimerova choroba nebo schizofrenie, ale zároveň velmi obtížné. V případě HPLC/MS stanovení těchto látek komplikuje detekci fakt, že tyto látky obtížně ionizují. Pro snadnější ionizaci a tím i detekci neurosteroidů v HPLC/MS analýze se používají derivatizační činidla. Cílem této práce bylo vyzkoušet různá derivatizační činidla, vyvinout metodu pro hmotnostní detekci derivatizovaných neurosteroidů a použít tuto metodu pro analýzu neurosteroidy obohacenou matrici hovězího séra pomocí HPLC/MS. Celkem byla testována tři derivatizační činidla - Amplifex Keto Reagent a 1-amino-4-methylpiperazin derivatizující keto skupinu a dansyl chlorid používaný na derivatizaci hydroxylové skupiny.  Podařilo se připravit deriváty všech neurosteroidů s keto skupinou. V případě derivatizace dansyl chloridem se podařilo připravit deriváty jen s β-estradiolem. Nejlepších výsledků bylo dosaženo s derivatizačním činidlem Amplifex Keto Reagent Kit, kde se podařilo zlepšit detekční limit pro androsteron, allopregnanolon, pregnenolon a 17-hydroxypregnenolon.  
Aktualizováno: 4.5.2020 16:18, : Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi