Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
Nacházíte se: Studentská vědecká konference  → SVK 2019
iduzel: 49226
idvazba: 55645
šablona: stranka
čas: 1.12.2021 04:30:43
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2019
branch: trunk
Obnovit | RAW

SVK 2019

Sborníky 2019: FCHT, FTOP, FPBT, FCHI 

 

Termín konání SVK

V akademickém roce 2019/2020 proběhla SVK ve čtvrtek 21. 11. 2019.

Organizace SVK

Organizace SVK je zajišťována prostřednictvím děkanátů fakult. Oddělení pro vědu a výzkum (VaV) zajišťuje rozpočet SVK z dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum. Ostatní zdroje zajišťují fakulty.

Soutěž bude probíhat v přednáškových a posterových sekcích, výběr formy je na rozhodnutí vedení fakulty. Minimální počet prací soutěžících v každé sekci je šest, maximální počet prací není limitován.

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní koordinátory.

Na Oddělení VaV má SVK na starosti Veronika Popová, tel. 220 44 3806, veronika.popova@vscht.cz. Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na jitka.cejkova@vscht.cz.

Časový harmonogram přípravy SVK 2019

 • Do 1. 10. 2019 jmenuje děkan fakultního organizátora SVK a jeho jméno nahlásí děkanáty na odd. VaV. Dále určí pracovníky zodpovědné za organizaci jednotlivých sekcí.
 • Od 7. do 21. 10. 2019 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno vedoucího práce a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci a to s vědomím svého vedoucího práce.
 • Fakulty na základě počtu přihlášených studentů nahlásí do 25. 10. 2019 na odd. VaV počet sekcí na fakultě a počet soutěžních prací v jednotlivých sekcích.
 • Do 8. 11. 2019 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, max. 1 obrázek rozměru 16:9, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
 • Do 15. 11. 2019 fakultní organizátoři v elektronickém přihlašovacím systému roztřídí všechny soutěžní práce do jednotlivých sekcí na fakultě, dále uvedou názvy sekcí, místo a čas konání a složení komisí. Složení hodnotících komisí pro jednotlivé sekce určí vedení fakulty. Komise je nejméně tříčlenná a členy z řad akademických pracovníků mohou doplnit odborníci spolupracujících firem a průmyslových podniků. Předsedou komise by měl být profesor nebo docent.
 • Sborníky jednotlivých ústavů/sekcí a fakult budou automaticky vygenerovány na základě údajů uvedených v elektronickém přihlašovacím systému.

Další informace k soutěži

 • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh
 • Občerstvení pro komise a soutěžící hradí ústavy z vlastních prostředků.
 • Organizace průběhu soutěže v sekcích je výlučně věcí rozhodnutí fakult.
 • Finanční příspěvek na ocenění soutěžních prací bude hrazen z prostředků dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum (IGA 2019). Jeho výše bude stanovena dohodou proděkanů a prorektora pro VaV podle celkového počtu přihlášených soutěžních prací. Oceněna bude účast a dále první tři místa v každé sekci. Výplata příspěvku studentům bude provedena bezhotovostním převodem, zajistí děkanáty fakult. Je vítána další finanční nebo věcná podpora účastníků SVK ze sponzorských zdrojů. Její výše (hodnota), způsob rozdělení a výplaty je plně v kompetenci komise sekce.
 • Vytištění diplomů budou zajišťovat fakulty.

 

Rekapitulace termínů: 

Datum

Akce

1. 10.

jmenování fakultního organizátora a organizátorů jednotlivých sekcí

21. 10.

uzávěrka podávání přihlášek

8. 11.

uzávěrka nahrávání anotací

15. 11.

seznam sekcí, místo a čas konání, složení komisí, seznam sponzorů jednotlivých sekcí

18. 11.

Hotová příprava pro vygenerování sborníků v aplikaci svk

21. 11.

SVK

6.12.

Písemná zpráva z fakult na VaV o průběhu soutěže

 

 SVK 2019 - vyhlášení

Nejste zalogován/a (anonym)

Technologie ropy a alternativních paliv (Univerzitní centrum VŠCHT Praha Unipetrol - 9:00)

 • Předseda: doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.
 • Komise: Ing. Hugo Kittel, CSc., MBA, Ing. Jiří Kroufek, Ph.D., Ing. Josef Šimek, Ph.D., Ing. Petr Městka, Ing. Vladimír Müller
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
9:00 Kamila Kozelková B3 Ing. Josef Šimek, Ph.D. Příprava 1,3,5-trimethylbenzenu detail

Příprava 1,3,5-trimethylbenzenu

V oblasti katalýzy se studují nové typy heterogenních, či enzymatických katalyzátorů, které by nahradily stále se využívající homogenní katalyzátory. Novou oblastí je využití bazických katalyzátorů v transesterifikačních, kondenzačních a aldolizačních reakcích. Cílem bude připravit mesitylen aldolovou kondenzací mesityloxidu s acetonem. V první části práce bude ověřena příprava s homogenním katalyzátorem s cílem o co nejvyšší konverzi mesityloxidu a selektivitu k mesitylenu. Následně se ve studované reakci vyzkouší 3 typy heterogenních katalyzátorů a provede se porovnání aktivity s homogenním katalyzátorem. Dalším krokem je seznámí se základními separačními a purifikačními postupy při separaci mesitylenu z produktů a jeho stanovení. Dále také vyhodnocení katalytických testů, stanovení konverze a selektivity a obeznámení s charakterizačními technikami používanými při charakterizacích heterogenních katalyzátorů: XRD, XRF, N2- fyzisorpce, Hg-porozimetrie, TPD.  
9:20 Dominik Pikeš B3 Ing. Hector de Paz Carmona, Ph.D. Hydrorafinace atmosférického plynového oleje a jeho směsi s řepkovým olejem detail

Hydrorafinace atmosférického plynového oleje a jeho směsi s řepkovým olejem

V současné době jsou nejběžnějšími komerčními katalyzátory pro hydrogenační zpracování středních destilátů katalyzátory na bázi sulfidů přechodných kovů (Mo, W, Ni a Co) podporované aluminou (Al2O3). Společné zpracování rostlinných olejů za účelem výroby biopaliv hydrorafinací však může vést k vyluhování síry a ke snížení jejich aktivity. Tato práce uvádí použití dvou wolframových bezsirných katalyzátorů (WCx/Al2O3 a WNx/Al2O3) pro hydrorafinaci atmosférického plynového oleje a jeho koprocesingu s řepkovým olejem (25% hmotn.). Testy byly prováděny v reaktoru s pevným ložem za standardních průmyslových provozních podmínek (330-350 °C; 5,5 MPa; WHSV = 1-2 h-1). Pro vyhodnocení aktivity katalyzátoru byly analyzovány základní vlastnosti katalyzátorů čerstvě po reakci (XRD - Rentgenová difraktometrie), jakož i složení a vlastnosti produktu (hustota, síra, dusík, elementární analýzy). Celkově naše výsledky naznačují, že katalyzátor WNx je nejslibnějším materiálem, ve srovnání s odpovídajícím karbidem (WCx), jelikož vykazuje dobrou kombinaci stability, aktivity a vysoké přeměny triglyceridů na parafiny.  
9:40 Anna Roudová B3 doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D. Aditivace motorové nafty s vysokým podílem HVO detail

Aditivace motorové nafty s vysokým podílem HVO

V současné době jsou výrobci pohonných hmot podporováni evropskou legislativou hledat alternativní, udržitelné zdroje pro výrobu biopaliv s nízkou emisní stopou. Přídavkem hydrogenovaných rostlinných olejů do motorové nafty lze těchto cílů dosáhnout. Slabou stránkou rostlinných olejů jsou ale jejich nízkoteplotní vlastnosti, které omezují použitelnost paliva především v zimních měsících. V této práci je zkoumán vliv přídavku hydrogenovaných rostlinných olejů na kvalitu motorové nafty. Je motorové nafta s takto vysokým obsahem HVO vhodným palivem do dieselových motorů? Lze aditivací dosáhnout splnění legislativních požadavků na nízkoteplotní vlastnosti i ostatní normované parametry?
10:00 Bc. Dominik Schlehöfer M2 doc. Ing. Josef Blažek, CSc. Námořní paliva produkovaná z alternativních surovin detail

Námořní paliva produkovaná z alternativních surovin

Námořní doprava se velkou měrou podílí na znečišťování životního prostředí. Z tohoto důvodu dojde od 1. 1. 2020 u námořních paliv k razantnímu snížení maximálního povoleného obsahu síry. Toto snížení lze nejjednodušeji řešit pomocí ředění konvenčních vysokosirných paliv vhodnou nízkosirnou složkou. Míchání dvou a více složek s sebou však přináší potenciální riziko nekompatibility, případně nestability výsledného produktu, zvláště v případě delšího skladování a přepravy ke koncovým spotřebitelům. Z výše uvedených důvodů se tato práce zabývá zmapováním alternativních surovin, které by bylo možné využít k produkci nízkosirných paliv (obsah síry do 0,5 % hm.) využitelných po roce 2020. Celkem bylo charakterizováno 5 surovin (1 konvenční topný olej a 4 alternativní suroviny). Jednotlivé suroviny byly porovnány s ohledem na kvalitativní vlastnosti požadované pro námořní paliva dle ISO 8217, byla rovněž posouzena vhodnost těchto surovin pro další míchání. Jednotlivé suroviny byly hodnoceny rovněž metodami charakterizujícími jejich stabilitu.  
10:20 Bc. Tomáš Macek M2 Ing. Miloš Auersvald První kroky ke co-processingu stabilizovaného bio-oleje s ropnými frakcemi detail

První kroky ke co-processingu stabilizovaného bio-oleje s ropnými frakcemi

Bio-olej (B-O) získaný pyrolýzou odpadní biomasy, např. slámy, představuje jednu ze slibných možností alternativních biopaliv druhé generace. Před tímto použitím je nezbytné zlepšit vlastnosti B-O tak, aby byl nejen mísitelný s uhlovodíky ale především termicky a oxidačně stabilní. Vizí projektu BioMates je, oproti všeobecnému trendu, stabilizace B-O pomocí hydrorafinace následovaná co-processingem tohoto produktu v ropné rafinérii. Tímto by mělo být dosaženo nejen snížení spotřeby vodíku nezbytného pro úpravu, ale navíc i využití jeho přebytků v rafinériích současně s využitím volných kapacit provozovaných jednotek. Destilační rozmezí stabilizovaného B-O je široké od nejlehčích benzínových po těžší vakuové frakce, kdy zbytek vroucí nad 360 °C je tuhý, tvoří přibližně třetinu vzorku a je nezbytné ho na rozdíl od zbylé části vzorku (46% naftové frakce) hydrokrakovat. Destilace je tedy nezbytným krokem před samotným co-processingem. Ačkoliv vsádková destilace stabilizovaného B-O je možná, testy mísitelnosti prokázaly změny ve složení nejtěžší frakce, způsobené dlouhodobým nadměrným tepelným namáháním. Hlavní náplní mé diplomové práce tedy bude optimalizace a následná aplikace molekulové destilace za účelem přípravy stabilizovaného B-O jako suroviny pro hydrokrakovací jednotku.
10:40 Bc. Aneta Závodníková M2 Ing. Miloš Auersvald Studium změn vlastností a složení bio-oleje a jeho hydrorafinovaného produktu v průběhu dlouhodobého skladování detail

Studium změn vlastností a složení bio-oleje a jeho hydrorafinovaného produktu v průběhu dlouhodobého skladování

Bio-olej z pyrolytického rozkladu lignocelulózovej biomasy by mohol byť po náležitej úprave použitý ako biopalivo druhej generácie. Jeden z najväčších problémov znemožňujúci širšie použitie bio-oleja je jeho termo-oxidačná nestabilita vedúca k jeho starnutiu počas skladovania. Cieľom práce bolo simulovať skladovanie bio-oleja zo slamy a jeho hydrogenačne stabilizovaných produktov a pozorovať vplyv času skladovania na výsledné fyzikálno-chemické vlastnosti. Vzorky boli skladované v uzavretých fľašiach pri teplote 20 °C počas šiestich mesiacov. Viskozita a hustota hydrogenovaných produktov sa výrazne nemenila, zatiaľ čo u bio-oleja s časom došlo k viditeľnému nárastu hlavne viskozity. Nárast viskozity koreloval s úbytkom karbonylových zlúčenín a fenolov, ktoré podliehajú polykondenzačným reakciám, za vzniku vysokomolekulárnych zlúčenín a vody. Počas skladovania sa obsah karboxylových kyselín postupne mierne zvyšoval, pravdepodobne z dôvodu oxidačných reakcií. Napriek tomu, že za hlavného pôvodcu oxidačnej nestability sú považované aldehydy, ktoré v hydrogenovaných vzorkách prítomné nie sú, aj u týchto vzoriek bolo zaznamenané  postupné starnutie vedúce k úbytku karbonylov a fenolov, a miernemu nárastu viskozity, obsahu kyselín a vody.  
11:00 Bc. Akram Al Masani M1 doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D. Limitující faktory simulované destilace při analýze paliv s obsahem kyslíkatých látek detail

Limitující faktory simulované destilace při analýze paliv s obsahem kyslíkatých látek

Biopaliva, často obsahující kyslíkaté látky, jsou v rámci evropské energetické politiky výrazně prosazována nejen kvůli snížení emisí skleníkových plynů, ale také z důvodu zvýšení své energetické soběstačnosti. Přítomnost kyslíkatých biokomponent v uhlovodíkovém palivu však ovlivňuje možnosti analýzy takového paliva, mimo jiné i interpretaci metody simulované destilace. Tato metoda plynové chromatografie, která je hojně využívána pro svoji schopnost rozsáhlé charakterizace destilačního profilu, má určité limitující faktory mající vliv na správnost výsledků, především při analýze paliv s obsahem kyslíkatých látek. Cílem této práce je experimentálně ověřit, do jaké míry ovlivňuje přítomnost kyslíkatých biokomponent výsledky simulované destilace, která je v některých případech používána jako schválená alternativa ke klasické destilační zkoušce.  
11:20 Bc. Nikola Šlégrová M2 Ing. Jiří Kroufek, Ph.D. Optimalizace metody přímého stanovení vybraných prvků (As, Ca, Cd, Mg, Ni, V, Zn) v ropných frakcích pomocí ICP-OES Vyžaduje anotaci
11:40 Bc. Marek Mrva M1 Ing. Lukáš Matějovský, Ph.D. Vliv koncentrace inhibitoru na účinnost inhibice koroze oceli v prostředí lihobenzínových paliv detail

Vliv koncentrace inhibitoru na účinnost inhibice koroze oceli v prostředí lihobenzínových paliv

Zavádění alternativních paliv, např. bioethanolu, s sebou nese nečekané technické výzvy. Bioethanol se míchá s fosilními benziny a lze jej spalovat v zážehových motorech. Ropný benzin obsahuje pouze uhlovodíky, které s kovy nereagují. Benzin s vysokým obsahem ethanolu je ale vůči kovovým konstrukčním materiálům značně agresivnější. Jednou z možných metod ochrany kovů před degradací jsou inhibitory koroze. V prostředí lihobenzinových paliv se jako inhibitor koroze již dříve osvědčil diethylentriamin (DETA). Elektrochemické metody jako záznam volného potenciálu (OCP), měření spekter EIS a Tafelova analýza polarizačních křivek jsou vhodné pro studium koroze. Cílem této práce bylo ověřit na oceli tř. 11 inhibiční vlastnosti DETA při nízkých koncentracích. Testována byla modelová paliva E60 a E85 kontaminovaná demineralizovanou vodou s malým množstvím korozivních přísad. Vzorky byly aditivovány různými koncentracemi DETA. Měřilo se s krátkým (1 h) a dlouhým ustalovacím časem (24 h). Výsledkem těchto měření je velké množství dat, ze kterých byly vyhodnoceny veličiny jako korozní rychlost, korozní proud a potenciál nebo polarizační odpor. Byl potvrzen smíšený charakter inhibitoru koroze DETA. Vzhledem k použitým koncentracím inhibitoru byla vysoká efektivita inhibice překvapující.  
12:00 Michal Dragoun B2 doc. Ing. Tomáš Herink, Ph.D. Tandemová výuka chemie na ZŠ detail

Tandemová výuka chemie na ZŠ

Výuka všech přírodovědných a technických oborů na školách se dlouhodobě potýká s klesajícím zájmem žáků, obzvláště znatelný je tento trend ve výuce chemie. Důsledkem nižšího zájmu žáků o výuku je zhoršení jejich výsledků a celkové snížení kvality výuky. Předmětem této práce je představení projektu „Tandemová výuka chemie na ZŠ Meziboří.“ Projekt vedený tandemem učitel a student VŠCHT vnáší do výuky řadu demonstračních pokusů k tématům probíraným dle RVP a u vhodných témat i laboratorní cvičení pro samotné žáky. Dále projekt umožňuje větší individualizaci výuky pro žáky dle jejich možností a schopností. Cílem projektu je zmíněnými změnami ve výuce umožnit žákům snazší pochopení přírodních jevů a zákonitostí, jakož i zvýšení zájmu žáků o jejich další studium. Pozorovatelným výsledkem bude zvýšení dobrovolné aktivity žáků ve výuce, zvýšení počtu žáků přihlášených ke studiu na přírodovědných a technických středních školách a v případě nejnadanějších studentů i účast na soutěžích, jako je např. Chemická olympiáda.
Aktualizováno: 4.5.2020 16:18, : Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi