Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
Nacházíte se: Studentská vědecká konference  → SVK 2019
iduzel: 49226
idvazba: 55645
šablona: stranka
čas: 1.12.2021 03:29:36
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2019
branch: trunk
Obnovit | RAW

SVK 2019

Sborníky 2019: FCHT, FTOP, FPBT, FCHI 

 

Termín konání SVK

V akademickém roce 2019/2020 proběhla SVK ve čtvrtek 21. 11. 2019.

Organizace SVK

Organizace SVK je zajišťována prostřednictvím děkanátů fakult. Oddělení pro vědu a výzkum (VaV) zajišťuje rozpočet SVK z dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum. Ostatní zdroje zajišťují fakulty.

Soutěž bude probíhat v přednáškových a posterových sekcích, výběr formy je na rozhodnutí vedení fakulty. Minimální počet prací soutěžících v každé sekci je šest, maximální počet prací není limitován.

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní koordinátory.

Na Oddělení VaV má SVK na starosti Veronika Popová, tel. 220 44 3806, veronika.popova@vscht.cz. Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na jitka.cejkova@vscht.cz.

Časový harmonogram přípravy SVK 2019

 • Do 1. 10. 2019 jmenuje děkan fakultního organizátora SVK a jeho jméno nahlásí děkanáty na odd. VaV. Dále určí pracovníky zodpovědné za organizaci jednotlivých sekcí.
 • Od 7. do 21. 10. 2019 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno vedoucího práce a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci a to s vědomím svého vedoucího práce.
 • Fakulty na základě počtu přihlášených studentů nahlásí do 25. 10. 2019 na odd. VaV počet sekcí na fakultě a počet soutěžních prací v jednotlivých sekcích.
 • Do 8. 11. 2019 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, max. 1 obrázek rozměru 16:9, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
 • Do 15. 11. 2019 fakultní organizátoři v elektronickém přihlašovacím systému roztřídí všechny soutěžní práce do jednotlivých sekcí na fakultě, dále uvedou názvy sekcí, místo a čas konání a složení komisí. Složení hodnotících komisí pro jednotlivé sekce určí vedení fakulty. Komise je nejméně tříčlenná a členy z řad akademických pracovníků mohou doplnit odborníci spolupracujících firem a průmyslových podniků. Předsedou komise by měl být profesor nebo docent.
 • Sborníky jednotlivých ústavů/sekcí a fakult budou automaticky vygenerovány na základě údajů uvedených v elektronickém přihlašovacím systému.

Další informace k soutěži

 • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh
 • Občerstvení pro komise a soutěžící hradí ústavy z vlastních prostředků.
 • Organizace průběhu soutěže v sekcích je výlučně věcí rozhodnutí fakult.
 • Finanční příspěvek na ocenění soutěžních prací bude hrazen z prostředků dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum (IGA 2019). Jeho výše bude stanovena dohodou proděkanů a prorektora pro VaV podle celkového počtu přihlášených soutěžních prací. Oceněna bude účast a dále první tři místa v každé sekci. Výplata příspěvku studentům bude provedena bezhotovostním převodem, zajistí děkanáty fakult. Je vítána další finanční nebo věcná podpora účastníků SVK ze sponzorských zdrojů. Její výše (hodnota), způsob rozdělení a výplaty je plně v kompetenci komise sekce.
 • Vytištění diplomů budou zajišťovat fakulty.

 

Rekapitulace termínů: 

Datum

Akce

1. 10.

jmenování fakultního organizátora a organizátorů jednotlivých sekcí

21. 10.

uzávěrka podávání přihlášek

8. 11.

uzávěrka nahrávání anotací

15. 11.

seznam sekcí, místo a čas konání, složení komisí, seznam sponzorů jednotlivých sekcí

18. 11.

Hotová příprava pro vygenerování sborníků v aplikaci svk

21. 11.

SVK

6.12.

Písemná zpráva z fakult na VaV o průběhu soutěže

 

 SVK 2019 - vyhlášení

Nejste zalogován/a (anonym)

Sacharidy – chemie a technologie (B36 - 9:00)

 • Předseda: prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc.
 • Komise: doc. Mgr. Andrej Sinica, Ph.D., Ing. Petra Smrčková, Ph.D., Ing. Svatopluk Henke, Ph.D.
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
9:00 Bc. Pavla Krčová M1 Ing. Svatopluk Henke, Ph.D. Charakterizace mannanových hydrolyzátů instrumentálními metodami detail

Charakterizace mannanových hydrolyzátů instrumentálními metodami

V první části práce byly stanovovány volné cukry obsažené v gumách. Pro stanovení byly k dispozici čtyři typy gum v podobě prášků, a to guarová guma, tara guma, pískavice a karob. Volné sacharidy byly ve vzorcích stanovovány extrakcí do ethanolu a následnou analýzou metodou HPAEC-PAD. U jednotlivých vzorků bylo možné sledovat odlišné složení.  
9:00 Bc. Tereza Kalousková M2 prof. Ing. Jana Čopíková, CSc. Fortifikace čokolády netradičními složkami detail

Fortifikace čokolády netradičními složkami

V dnešní době se spotřebitelé čím dál více zaměřují na kvalitu a přidanou hodnotu potravin. Čokoládový trh se tomuto trendu snaží přizpůsobit, výrobci čokoládu fortifikují o složky, které mají pozitivní přínos pro lidské zdraví. Ve své práci se zabývám aktuálními trendy ve fortifikaci čokolády a čokoládových výrobků netradičními složkami. Zaměřuji se na okvětní lístky Tagetes sp. za účelem obohacení čokolády o lutein, a dále houbu z rodu Pleurotus jako zdroj látek (fenoly, polysacharidy) s terapeutickými účinky. V rámci experimentální části byla vyrobena mléčná a hořká čokoláda s přídavkem okvětních lístků Tagetes sp. a houbou Pleurotus ostreatus kmene 2009. Přidávané složky byly lyofilizovány a do čokolády přidány v rozemleté podobě. U vyrobených čokolád bylo provedeno senzorické hodnocení, stanovena viskozita a mez toku, velikost částic, antioxidační kapacita a obsah tuku. Byla naměřena FTIR spektra čokolád a přidávaných složek. FTIR spektra budou využita k identifikaci a kontrole složení vzorků. Také byly pořízeny snímky povrchu čokolád na digitálním mikroskopu Keyence VHX-5000. Následně budou navrženy nové receptury a připraveny a analyzovány čokolády a čokoládové výrobky s přídavky hub, řas a okvětních lístků Tagetes sp..  
9:00 Kristýna Panušková B3 Ing. Roman Bleha Charakterizace Pleurotus 2009 pomocí blízké infračervené spektroskopie detail

Charakterizace Pleurotus 2009 pomocí blízké infračervené spektroskopie

Práce je zaměřena na dřevokaznou jedlou houbu rodu Pleurotus kmene 2009, zejména na polysacharidy, které jsou v ní obsažené. Houby rodu Pleurotus obsahují velké množství zdraví prospěšných látek (např. β-glukany, fenoly), které mají např. hepatotoxické, antivirotické nebo protinádorové účinky.  Cílem práce bylo získat přečištěnou polysacharidovou frakci. Izolace této frakce probíhala v několika krocích – rozemletý původní vzorek (F0) byl extrahován hexanem (lipidová frakce F1), ethanolem (polyfenolová frakce F2) a kyselým ethanolem (80% EtOH + 0,2 M HCl). Byla získána přečištěná frakce (F4). Pro zjištění optimálních podmínek mikrovlnné extrakce byla tato frakce (F4) podrobena mikrovlnné extrakci při teplotě 180 °C a různých extrakčních časech – 5, 18, 30 a 40 min. Z těchto extrakcí byly získány polysacharidové frakce (F5, F6, F7, F8), ve kterých byl stanoven obsah polysacharidů PSA (Phenol-Sulfuric acid assay) metodou a metodou s orcinem.  Po každém extrakčním kroku bylo složení a čistota získané frakce analyzována pomocí FTIR a Ramanovy spektroskopie. Původní vzorek (F0) byl také podroben organické elementární analýze.
9:00 Bc. Jan Zavadil M2 Ing. Svatopluk Henke, Ph.D. Aplikace pokročilých oxidačních procesů pro rozklad nízkokoncentrovaných látek detail

Aplikace pokročilých oxidačních procesů pro rozklad nízkokoncentrovaných látek

Pokročilé oxidační procesy jsou skupinou chemických reakcí, jejichž společným rysem je produkce vysoce reaktivního hydroxylového radikálu pro odbourání různorodých organických substrátů. Již dříve nalezl uplatnění v asanaci průmyslových odpadních vod zatížených pesticidy, herbicidy, nebo polutanty z farmaceutických a textilních výrob, proces tzv. Fentonovy oxidace založený na použití kombinace iontů přechodných kovů a H2O2. V posledních desetiletích byl díky výrazným pokrokům ve výzkumu fotokatalytických oxidací objeven potenciál využití samotného reakčního média jako zdroje radikálů, tedy vody, v důsledku jejích interakcí s různě modifikovanými oxidy kovů aktivovanými fotony o dostatečné energii. A to bez nutnosti dodávání činidel, jenž mohou představovat další ekonomickou nebo ekologickou zátěž provozu. V naší práci se zabýváme konkrétně fotokatalýzou na TiO2 v anatasové formě v kombinaci s UV zářením kyseliny šťavelové a kyseliny benzoové, jakožto modelových složek odpadních vod vybraných cukrovarnických technologií. V případě kyseliny šťavelové byl spektrofotometrickou analýzou ověřen efekt reakční teploty na rychlost úbytku substrátu a souběžně byly sledovány změny pH a elektrické vodivosti v reakčním roztoku. Bude představena i možnost fotokatalytické oxidace monosacharidů.  
9:00 Bc. Tamilla Mirzayeva M2 doc. Mgr. Andrej Sinica, Ph.D. Extrakce a purifikace glykosaminoglykanů z živočišných zdrojů. detail

Extrakce a purifikace glykosaminoglykanů z živočišných zdrojů.

Glykosaminoglykany (GAG) jsou důležité polysacharidy živočišných orgánů a pojivových tkání. Jsou to lineární polymery skládající se z opakujících se disacharidových úseků. Mají uplatnění v potravinářství, kosmetice a farmacii. Zdrojem GAG může být odpad, vzniklý při krájení drůbežího masa. Cílem této práce je extrakce, purifikace a následná analýza vzorku lyofilizovaného odpadu po krájení drůbeže. Složení a struktura isolovaných frakcí byly charakterizovány pomocí vybraných spektroskopických, spektrofotometrických a separačních metod. Nejprve byla provedena deproteinizace tohoto materiálu pomocí pepsinu, dále následovalo přečištění a frakcionace pomocí iontoměničové a preparativní gelové chromatografie. Byl stanoven celkový obsah cukrů a bílkovin. K analýze čistoty a složení jednotlivých frakcí byla použita FTIR spektroskopie. Na základě analýz jedna z isolovaných frakcí byla identifikována jako chondroitin sulfát. Další práce bude zaměřena na charakterizaci ostatních frakcí a isolace kyseliny hyaluronové.  
9:00 Bc. Eva Menšíková M2 doc. Ing. Evžen Šárka, CSc. Nanočástice zesítěného škrobu detail

Nanočástice zesítěného škrobu

Škrobové nanočástice jsou intenzivně studovány vzhledem k jejich potenciálnímu využití v biomedicíně, např. jako nosiče léčivé látky. Jednou z možných metod přípravy je kyselá hydrolýza voskového kukuřičného a pšeničného škrobu, která byla doplněna následným zesítěním molekul škrobu reakcí suspenze nanočástic za přítomnosti trimetafosfátu sodného, tripolyfosfátu sodného a síranu sodného. Takto připravené nanočástice byly charakterizovány pomocí transmisní elektronové mikroskopie, kdy byla zjištěna velikost nanočástic v rozmezí 5-80 nm a pomocí rentgenové difrakce bylo zjištěno, že vzorky mají V-typ krystalinity, přičemž modifikované vzorky mají vyšší krystalinitu než nativní škroby. Po úpravě vzorků enzymovou hydrolýzou modifikovaného škrobu byl pomocí 31P nukleární magnetické rezonance stanoven obsah fosforu 2220 mg/kg, resp. 17190 mg/kg (oba vzorky obsahovaly 7 různých forem fosforu), stupeň zesítění byl odhadnut na 5.9x10-4, resp. 1.6x10-3. U obou vzorků byla změřena IČ spektra, která potvrdila charakteristické oblasti pro polysacharidy a oblast okolo 1274 cm-1, která náleží fosfátové skupině.
9:00 Aneta Machalíková B3 Ing. Roman Bleha Charakterizace Pleurotus 2515 pomocí blízké infračervené spektroskopie detail

Charakterizace Pleurotus 2515 pomocí blízké infračervené spektroskopie

V rámci své bakalářské práce se zaměřuji na izolaci a charakterizaci polysacharidů z houby rodu Pleurotus kmene 2515. Tyto houby jsou vyhledávány jako nový zdroj látek (fenoly, terpeny, polysacharidy) s terapeutickými účinky. Houba byla lyofilizována a rozemleta na prášek, u kterého byla provedena organická elementární analýza. Pro izolaci polysacharidů byla použita mikrovlnná extrakce. Předcházelo tomu odstranění lipidů, vitamínů, polyfenolů a barviv, které byly vyextrahovány do rozpouštědla a vybrané frakce byly zakoncentrovány. Postupně byl prášek hub promyt pomocí hexanu (frakce F1), ethanolu (frakce F2) a kyselého ethanolu (směs 80% ethanolu a 35% HCl, frakce F3). Následně byl roztok opět promýván čistým ethanolem do neutrálního pH a poté vysušen acetonem. Mikrovlnná extrakce byla provedena s přečištěným pevným podílem v poměru ku vodě 1:60. Proces musel být optimalizován, tudíž byl proveden při teplotě 180 °C a časech 5, 18, 30 a 40 minut. Z extraktů byl centrifugací a následnou mikrofiltrací oddělen pevný podíl. U kapalného podílu bude stanoven obsah sacharidů pomocí fenol-sírové a orcinové metody.
Aktualizováno: 4.5.2020 16:18, : Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi