Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
Nacházíte se: Studentská vědecká konference  → SVK 2019
iduzel: 49226
idvazba: 55645
šablona: stranka
čas: 1.12.2021 03:29:36
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2019
branch: trunk
Obnovit | RAW

SVK 2019

Sborníky 2019: FCHT, FTOP, FPBT, FCHI 

 

Termín konání SVK

V akademickém roce 2019/2020 proběhla SVK ve čtvrtek 21. 11. 2019.

Organizace SVK

Organizace SVK je zajišťována prostřednictvím děkanátů fakult. Oddělení pro vědu a výzkum (VaV) zajišťuje rozpočet SVK z dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum. Ostatní zdroje zajišťují fakulty.

Soutěž bude probíhat v přednáškových a posterových sekcích, výběr formy je na rozhodnutí vedení fakulty. Minimální počet prací soutěžících v každé sekci je šest, maximální počet prací není limitován.

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní koordinátory.

Na Oddělení VaV má SVK na starosti Veronika Popová, tel. 220 44 3806, veronika.popova@vscht.cz. Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na jitka.cejkova@vscht.cz.

Časový harmonogram přípravy SVK 2019

 • Do 1. 10. 2019 jmenuje děkan fakultního organizátora SVK a jeho jméno nahlásí děkanáty na odd. VaV. Dále určí pracovníky zodpovědné za organizaci jednotlivých sekcí.
 • Od 7. do 21. 10. 2019 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno vedoucího práce a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci a to s vědomím svého vedoucího práce.
 • Fakulty na základě počtu přihlášených studentů nahlásí do 25. 10. 2019 na odd. VaV počet sekcí na fakultě a počet soutěžních prací v jednotlivých sekcích.
 • Do 8. 11. 2019 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, max. 1 obrázek rozměru 16:9, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
 • Do 15. 11. 2019 fakultní organizátoři v elektronickém přihlašovacím systému roztřídí všechny soutěžní práce do jednotlivých sekcí na fakultě, dále uvedou názvy sekcí, místo a čas konání a složení komisí. Složení hodnotících komisí pro jednotlivé sekce určí vedení fakulty. Komise je nejméně tříčlenná a členy z řad akademických pracovníků mohou doplnit odborníci spolupracujících firem a průmyslových podniků. Předsedou komise by měl být profesor nebo docent.
 • Sborníky jednotlivých ústavů/sekcí a fakult budou automaticky vygenerovány na základě údajů uvedených v elektronickém přihlašovacím systému.

Další informace k soutěži

 • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh
 • Občerstvení pro komise a soutěžící hradí ústavy z vlastních prostředků.
 • Organizace průběhu soutěže v sekcích je výlučně věcí rozhodnutí fakult.
 • Finanční příspěvek na ocenění soutěžních prací bude hrazen z prostředků dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum (IGA 2019). Jeho výše bude stanovena dohodou proděkanů a prorektora pro VaV podle celkového počtu přihlášených soutěžních prací. Oceněna bude účast a dále první tři místa v každé sekci. Výplata příspěvku studentům bude provedena bezhotovostním převodem, zajistí děkanáty fakult. Je vítána další finanční nebo věcná podpora účastníků SVK ze sponzorských zdrojů. Její výše (hodnota), způsob rozdělení a výplaty je plně v kompetenci komise sekce.
 • Vytištění diplomů budou zajišťovat fakulty.

 

Rekapitulace termínů: 

Datum

Akce

1. 10.

jmenování fakultního organizátora a organizátorů jednotlivých sekcí

21. 10.

uzávěrka podávání přihlášek

8. 11.

uzávěrka nahrávání anotací

15. 11.

seznam sekcí, místo a čas konání, složení komisí, seznam sponzorů jednotlivých sekcí

18. 11.

Hotová příprava pro vygenerování sborníků v aplikaci svk

21. 11.

SVK

6.12.

Písemná zpráva z fakult na VaV o průběhu soutěže

 

 SVK 2019 - vyhlášení

Nejste zalogován/a (anonym)

Bioanalytické metody (prostory ústavu 320 - 9:00)

 • Předseda: doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D.
 • Komise: Ing. Eva Benešová, Ph.D., Ing. Jáchym Šuman, Ph.D., Ing. Blanka Vrchotová, Ph.D.
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
--- Bc. Alena Meledina M2 doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. Proteomické rozlišení kostí různých živočišných druhů detail

Proteomické rozlišení kostí různých živočišných druhů

Nejčastějšími nálezy na archeologických lokalitách jsou kosterní pozůstatky obratlovců nebo jejich fragmenty. Pro identifikaci živočišných druhů se často používají metody založené na analýze DNA, ale ne vždy je tento způsob identifikace proveditelný. Kosti mohou být kontaminovány exogenní DNA, která se nachází na archeologických nástrojích, rukavicích, rypadlech atd. DNA může být také degradována vlivem vysokých teplot nebo chemických látek. V důsledku toho se zkoumají alternativní metody pro identifikaci druhů, kde jednou z nich je proteomická analýza kostí. Vzhledem k tomu, že nejhojněji zastoupenými proteiny v kostech jsou kolageny, zejména kolagen α (I), je tato práce založena na jejich proteomické analýze s využitím hmotnostně spektrometrických technik MALDI-TOF a LC-MS/MS. Vzorky rozemletých kostí byly podrobeny štěpení trypsinem a získaná hmotnostní spektra byla zpracována metodou analýzy hlavních komponent (PCA). Na základě získaných dat se podařilo rozlišit vzorky kostí čtyř druhů zvířat (králíka, krávy, ovce a vepře) a dvou ptáků (krůty a slepice). Dalším úkolem je pokusit se identifikovat kosti zvířat z archeologického naleziště datovaného do středověku a také identifikovat peptidy, které jsou zodpovědné za možnost mezidruhového rozlišení pomocí LC-MS/MS.
--- Bc. Bára Křížkovská M2 Ing. Jan Lipov, Ph.D. Bioprospekce dostupných druhů rostlinného rodu Selaginella   detail

Bioprospekce dostupných druhů rostlinného rodu Selaginella  

Rostliny rodu Selaginella jsou běžnou součástí východního léčitelství, což pobízí k bližšímu zkoumání sloučenin, které jsou schopny syntetizovat. V rámci této práce je testováno osm druhů rostlin, které poskytla Filipínská univerzita. Ze sušeného materiálu byly připraveny extrakty pomocí dvou různých extrakčních činidel. Postupně byla stanovena jejich protinádorová, antioxidační a antimikrobiální aktivita. Antimikrobiální vlastnosti, testované na osmi bakterialních rodech a jedné kvasince, se u extraktů výrazně neprojevily. Při měření antioxidační aktivity metodou ORAC, dosahovaly metanolové extrakty lepších výsledků, pravděpodobně díky přítomnosti flavonoidů. Naopak dichlormethanové extrakty projevily svůj potenciál u protinádorových účinků, stanovovaných srovnáním cytotoxických schopností vůči nádorovým a nenádorovým tkáňovým liniím. Dále jsou v plánu enzymatické a imunomodulační testy. U zajímavých extraktů bude následovat frakcionace a analýza jejich složení, s případnou identifikací a charakterizací dominantních sloučenin, které by mohly být podrobeny dalším preklinickým testům.  
--- Bc. Nelly Matoušková M2 Ing. Kamila Zdeňková, Ph.D. Kvantitativní PCR máku setého detail

Kvantitativní PCR máku setého

Česká republika patří společně s Tureckem a Španělskem mezi přední pěstitele máku, tzv. světové leadery. Rod Papaver zahrnuje přes sto druhů máku, které pěstujeme pro účely farmaceutické, potravinářské i okrasné. Nejvýznamnějším druhem tohoto rodu je Papaver somniferum. Mák je historicky známá rostlina, která si svou důležitost získala především díky svým léčivým schopnostem, vztahujícím se k obsahu sekundárních metabolitů. Mezi tyto metabolity řadíme tzv. morfinové alkaloidy, které zahrnují morfin, kodein či thebain. Jednotlivé druhy rodu Papaver je produkují v rozdílném množství. V mé práci se zaměřuji na výběr DNA markerů vhodných pro diferenciaci máků, konkrétně se zabývám analýzou krátkých tandemových repetic, tzv. mikrosatelitů. Mikrosatelity jsou tandemově opakované krátké úseky DNA, které vykazují sekvenční i délkový polymorfismus mezi jednotlivými druhy. V experimentální části této práce izoluji DNA ze semen českých odrůd máku (Maraton, Aplaus, Racek, Orel), spektrofotometricky a elektroforeticky ověřuji kvalitu a kvantitu izolované DNA a amplifikuji kvantitativním qPCR a digitálním dPCR.
--- Bc. Martin Bezděk, DiS. M2 doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D. Biologické aktivity rostlinných extraktů detail

Biologické aktivity rostlinných extraktů

Tato práce se zabývá testováním biologických aktivit rostlinných extraktů z listů a větví rakytníku řešetlákového. Rakytník patří mezi rostlinné adaptogeny. Adaptogeny jsou látky, které zvyšují imunitu organismu a mají schopnost pomáhat vůči zátěži jak fyzické, tak psychické. Pro hodnocení adaptogenních vlastností je obtížné vybrat správnou baterii testů tyto vlastnosti popisující. Prvním cílem práce bylo otestovat extrakty připravené rozdílnými způsoby extrakce a macerace z hlediska antimikrobiální aktivity na vybraném souboru lidských a potravinových patogenů difuzním a dilučním testem. Těmito patogeny byly Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus a Bacillus cereus. Do celkové série testů jsou zahrnuty testy antioxidační aktivity, cytotoxicity pro savčí linie, antidiabetické a protizánětlivé aktivity. Dilučním testem byla prokázána nejvyšší antimikrobiální aktivita u vzorků získaných vysokotlakou extrakcí a macerací. Tyto vzorky vykazovaly i nejvyšší antioxidační aktivitu. Výrazný cytotoxický efekt pro savčí linii HOC  (60% inhibice proliferace) byl u vzorku z větví po maceraci, extrakci soxletem a vysokotlaké extrakci. Antidiabetická aktivita byla nejvyšší u vzorků výluhů. Obecně lze říci, že vzorky z větví rakytníku vykazovaly lepší testované efekty.
--- Bc. Vojtěch Valášek M2 Ing. Veronika Brychová, Ph.D. Datování slonoviny a dalších typů vzorků původem z ohrožených druhů živočichů a rostlin detail

Datování slonoviny a dalších typů vzorků původem z ohrožených druhů živočichů a rostlin

Tato práce se zabývá určením stáří vzorků slonoviny. Určení stáří je založeno na principu radiouhlíkového datování pomocí bombového píku, který kopíruje nárůst a pokles koncentrace radioaktivního uhlíku vlivem testování jaderných zbraní v 50. a 60. letech 20. století. Měření je prováděno s využitím AMS (atomové hmotnostní spektrometrie). Součástí práce, bude také snaha o vytvoření manuálu pro celní správu z hlediska odběru a určení stáří zabavené slonoviny. Na základě narůstající poptávky po slonovině na černém trhu v posledních letech, která způsobila masivní nárust nezákonného zabíjení slonů afrických, za účelem pokrytí nelegálního obchodu se slonovinou, je pozorován obrovský globální pokles populace slona afrického. Vzhledem k těmto událostem byl ve většině zemí světa omezen či zakázán jakýkoli obchod se slonovinou. Ovšem v evropských zemích dle vyhlášky EU je stále povolen legální obchod se slonovinou, která byla získána před rokem 1947. I přes tato veškerá omezení za účelem ochrany slona afrického a snahy o neutralizaci nelegálního obchodu se slonovinou je stále více než 60 % zabavené slonoviny klasifikováno jako slonovina novodobá, získaná po roce 1947.
--- Bc. Naděžda Galybina M2 doc. Ing. Barbora Holubová, Ph.D. Vývoj multianalytového imunochromatografického testu pro detekci drog detail

Vývoj multianalytového imunochromatografického testu pro detekci drog

V současné době je na drogové scéně jedním z významných problémů otázka tzv. „nových syntetických drog“ (NSD). NSD jsou připravovány jako analog již známých omamných a psychotropních látek za účelem obejít národní legislativu různých zemí. Vzhledem k rychlému rozvoji nových psychoaktivních látek je známo velice málo informací o jejich toxikologii a farmakologii. Motivací k jejich nákupu je především nízká cena, snadná dostupnost a zdánlivá bezpečnost. Stávající metody laboratorní diagnostiky neumí detegovat NSD, což přispívá k nekontrolované spotřebě těchto látek. Proto by bylo vhodné vyvinout rychlou, levnou a snadno použitelnou metodu pro spolehlivou detekci NSD, která by byla použitelná pro testování přímo v terénu. Cílem práce je sestavení multianalytového imunochromatografického testu pro detekci různých skupin drog v jednom vzorku. Ze skupiny syntetických kanabinoidů bylo vybráno JWH-200, ze skupiny fenetylaminů – 2C-B a ze skupiny tryptaminů - diisopropyltryptamin. Zatím byla metoda sestavena v otevřeném formátu, pro který byly vybrány vhodné koncentrace imunoreagencií a složení pufrů. Ze sestavených kalibračních řad byly určeny vizuální detekční limity: JWH-200 – 5 ng.ml-1, 2C-B – 5 ng.ml-1, diisopropyltryptamin – 10 ng.ml-1  
--- Bc. Andrea Tomanová M2 Ing. Michaela Marková, Ph.D. Využití metod genetické genealogie k výzkumu příbuznosti paternálních linií v české populaci detail

Využití metod genetické genealogie k výzkumu příbuznosti paternálních linií v české populaci

Tato diplomová práce je zaměřena na studium potenciální příbuznosti mezi mužskými jedinci české populace, jejichž společným znakem je to, že disponují zcela totožným, nebo podstatně podobným příjmením. Projekt volně navazuje na dosavadní výzkum v rámci projektu „Genetika a příjmení“, jež byl spuštěn v roce 2007, a na jehož (roz)běhu se zásadně podílel i Kriminalistický ústav v Praze, kde je tento diplomový projekt zpracováván. V současné chvíli databáze čítá bezmála 3000 jedinců, u kterých byla provedena analýza Y-STR. Od počátku projektu prošly komerční testovací kity různými inovacemi, které mj. přinesly rozšíření i v množství testovaných STR markerů, proto bylo zapotřebí selektovat jedince s totožnou sadou analyzovaných markerů. V našem případě jsme se zaměřili na jedince s analyzovanou sadou Y17 a Y23, kteří tvoří většinu testovaného souboru, a u nichž se budeme dále zabývat komparativní analýzou zaznamenaných haplotypů a porovnáním predikce haploskupin pomocí nových typů prediktorů. Výsledky základních, popřípadě i rozšiřujících analýz (sekvenační analýza, analýza Y-SNP) budou interpretovány v grafických výstupech zpracovaných metodou Median-joining network. Nedílnou součástí bude seznámení s aplikací zmiňovaných metod v oboru forenzní analýzy, kriminalistiky a DVI.Aktualizováno: 4.5.2020 16:18, : Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi