Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
Nacházíte se: Studentská vědecká konference  → SVK 2019
iduzel: 49226
idvazba: 55645
šablona: stranka
čas: 1.12.2021 04:30:43
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2019
branch: trunk
Obnovit | RAW

SVK 2019

Sborníky 2019: FCHT, FTOP, FPBT, FCHI 

 

Termín konání SVK

V akademickém roce 2019/2020 proběhla SVK ve čtvrtek 21. 11. 2019.

Organizace SVK

Organizace SVK je zajišťována prostřednictvím děkanátů fakult. Oddělení pro vědu a výzkum (VaV) zajišťuje rozpočet SVK z dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum. Ostatní zdroje zajišťují fakulty.

Soutěž bude probíhat v přednáškových a posterových sekcích, výběr formy je na rozhodnutí vedení fakulty. Minimální počet prací soutěžících v každé sekci je šest, maximální počet prací není limitován.

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní koordinátory.

Na Oddělení VaV má SVK na starosti Veronika Popová, tel. 220 44 3806, veronika.popova@vscht.cz. Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na jitka.cejkova@vscht.cz.

Časový harmonogram přípravy SVK 2019

 • Do 1. 10. 2019 jmenuje děkan fakultního organizátora SVK a jeho jméno nahlásí děkanáty na odd. VaV. Dále určí pracovníky zodpovědné za organizaci jednotlivých sekcí.
 • Od 7. do 21. 10. 2019 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno vedoucího práce a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci a to s vědomím svého vedoucího práce.
 • Fakulty na základě počtu přihlášených studentů nahlásí do 25. 10. 2019 na odd. VaV počet sekcí na fakultě a počet soutěžních prací v jednotlivých sekcích.
 • Do 8. 11. 2019 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, max. 1 obrázek rozměru 16:9, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
 • Do 15. 11. 2019 fakultní organizátoři v elektronickém přihlašovacím systému roztřídí všechny soutěžní práce do jednotlivých sekcí na fakultě, dále uvedou názvy sekcí, místo a čas konání a složení komisí. Složení hodnotících komisí pro jednotlivé sekce určí vedení fakulty. Komise je nejméně tříčlenná a členy z řad akademických pracovníků mohou doplnit odborníci spolupracujících firem a průmyslových podniků. Předsedou komise by měl být profesor nebo docent.
 • Sborníky jednotlivých ústavů/sekcí a fakult budou automaticky vygenerovány na základě údajů uvedených v elektronickém přihlašovacím systému.

Další informace k soutěži

 • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh
 • Občerstvení pro komise a soutěžící hradí ústavy z vlastních prostředků.
 • Organizace průběhu soutěže v sekcích je výlučně věcí rozhodnutí fakult.
 • Finanční příspěvek na ocenění soutěžních prací bude hrazen z prostředků dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum (IGA 2019). Jeho výše bude stanovena dohodou proděkanů a prorektora pro VaV podle celkového počtu přihlášených soutěžních prací. Oceněna bude účast a dále první tři místa v každé sekci. Výplata příspěvku studentům bude provedena bezhotovostním převodem, zajistí děkanáty fakult. Je vítána další finanční nebo věcná podpora účastníků SVK ze sponzorských zdrojů. Její výše (hodnota), způsob rozdělení a výplaty je plně v kompetenci komise sekce.
 • Vytištění diplomů budou zajišťovat fakulty.

 

Rekapitulace termínů: 

Datum

Akce

1. 10.

jmenování fakultního organizátora a organizátorů jednotlivých sekcí

21. 10.

uzávěrka podávání přihlášek

8. 11.

uzávěrka nahrávání anotací

15. 11.

seznam sekcí, místo a čas konání, složení komisí, seznam sponzorů jednotlivých sekcí

18. 11.

Hotová příprava pro vygenerování sborníků v aplikaci svk

21. 11.

SVK

6.12.

Písemná zpráva z fakult na VaV o průběhu soutěže

 

 SVK 2019 - vyhlášení

Nejste zalogován/a (anonym)

Molekulární biologie a biochemie (prostory ústavu 320 - 9:00)

 • Předseda: doc. Ing. Barbora Holubová, Ph.D.
 • Komise: Ing. Jan Sácký, Ph.D., Ing. Kamila Zdeňková, Ph.D., Ing. Tereza Leonhardt, Ph.D.
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
--- Bc. Anna Beránková M2 doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. Syntéza a metabolické zabudování modifikovaných sacharidů pro clik-značení glykokonjugátů detail

Syntéza a metabolické zabudování modifikovaných sacharidů pro clik-značení glykokonjugátů

Hlavní částí této práce byla syntéza a metabolické začlenění modifikovaného cukru pro klick-značení glykokonjugátů.. Deriváty N-galakto, N-gluko a N-mannosamín hydrochloridu byly modifikovány pomocí 1,2,4-triazinové skupiny a dále převedeny na odpovídající peracetylované deriváty za účelem zvýšení jejich lypofilicity. Tyto sloučeniny byly aplikovány na buňky a kliknutím značeny biotinem, který umožňuje pozorovat začlenění nepřirozených cukrů do/na buňkách následným přidáním fluorescenčne značeným streptavidinem. Výhodou naší metody je netoxická a rychlá a reakce ve srovnání s jinými již známými metodami. Rychlost reakce byla sledována na derivátech thio-, sulfinyl-, karboxy-1,2,4-triazinů a třemi typy syntetických trans-cyklooktenů. Kvůli vedlejším produktům během syntézy a obtížnosti při čištění byly nakonec použity karboxy-1,2,4-triaziny a d-TCO. Po značení buněk tímto způsobem jsme neočekávaně zjistili, že použitím nových derivátů jsme schopni vizualizovat intracelulární glykokonjugáty, ale nikoli ty, které jsou spojeny s buněčným povrchem. --- Bc. Kateřina Tomášková M2 doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. Urychlování molekulárních simulací s využitím technik de novo predikce struktur proteinů detail

Urychlování molekulárních simulací s využitím technik de novo predikce struktur proteinů

Simulace molekulové dynamiky a metody z ní odvozené jsou cennými nástroji pro zkoumání vlastností a funkcí molekul. Metadynamika je metodou z molekulové dynamiky odvozenou, jež se snaží o zrychlení studovaných dějů pomocí přidávání externího potenciálu. Důležitá je přitom volba takzvané kolektivní proměnné, tedy veličiny, jejíž hodnota se pro různé konformace odlišuje a na kterou potenciál působí. V rámci této práce byla v jedné části zvolena zcela nová kolektivní proměnná, a to aproximované Rosetta skóre, jež charakterizuje, jak moc se model prostorové struktury blíží sbalené struktuře. Tato kolektivní proměnná byla vygenerována neuronovou sítí anncolvar. Neuronová síť byla nejprve trénována pouze na struktury z programu Rosetta, později i na struktury z našich trajektorií, aby byla schopna lépe rozpoznat sbalený a rozbalený protein. Veškeré simulace byly prováděny na subdoméně proteinu villin. Jednotlivé simulace se lišily přesností neuronové sítě či vstupním datasetem. Během simulací bylo pozorováno postupné rozvolňování struktury, avšak zatím ne její úplné rozbalení či sbalení. V druhé části byla použita další nová kolektivní proměnná – veličina vygenerovaná pomocí metody tSNE. Metoda tSNE dokáže efektivně reprezentovat vysokorozměrná data pomocí malého počtu proměnných.  --- Bc. Leoš Cmarko M2 prof. Ing. Martin Fusek, CSc. Identifikace molekulární determinanty pro gating vápníkového kanálu typu T detail

Identifikace molekulární determinanty pro gating vápníkového kanálu typu T

Fyziologické funkce, jako například řízení excitability neuronů nebo sekrece neurotransmitterů, jsou řízené vápníkovými kanály typu T, které jsou schopné se otevírat a zavírat v reakci na signály, jež k nim přichází. Poruchy těchto „gatingových“ vlastností jsou často spojené s neurodegenerativními lidskými nemocemi. Je tedy důležité pochopit strukturně-funkční vztahy v transmembránových proteinech vytvářející tyto kanály. V rámci tohoto projektu jsme zkoumali specifickou roli karboxylové terminální oblasti vápníkových kanálů Cav3.3, a to vytvořením řady deletovaných konstruktů exprimovaných v lidských buňkách, které jsme následně analyzovali pomocí patch-clamp elektrofyziologie. Naše výsledky ukazují, že proximální oblast C-konce obsahuje strukturní determinantu, která definuje několik funkčních aspektů kanálů Cav3.3 včetně napěťové závislosti aktivace a inaktivace, kinetiky inaktivace a vztahu mezi napěťovým senzorem kanálu a otevřením póru pro přenos iontů. Získané výsledky dokazují důležitost této oblasti pro stabilizaci kanálů Cav3.3 v uzavřeném stavu.--- Bc. Vendula Vlková M2 doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D. Sledování funkčních změn v endofytní populaci u Vitis vinifera detail

Sledování funkčních změn v endofytní populaci u Vitis vinifera

Endofyté jsou mikroorganismy kolonizující vnitřní tkáň rostlin bez negativního efektu na hostitele. Mohou být naopak pro rostlinu prospěšné. Mají např. kladný vliv na růst a vývoj rostlin tím, že, zvyšují dostupnost limitujících živin pro rostlinu, nebo zvyšují odolnost rostlin proti biotickému a abiotickému stresu. Tato práce je součástí projektu zabývajícího se sledováním vztahu endofytních mikroorganismů a metabolomu Vitis vinifera na základě několika proměnlivých faktorů, mezi které patří: vliv odrůdy, části rostliny, vegetační období a způsob pěstování. Naší výzkumnou částí bylo sledování funkčních změn endofytního bakteriálního konsorcia u čtyř běžně pěstovaných odrůd vinné révy na dvou vinicích s odlišným způsobem pěstování.  Zvoleny byly odrůdy: Ryzlink rýnský, Rulandské modré, Rulandské šedé a Müller Thurgau. U každé odrůdy se v několika časových odběrech sledovala schopnost konsorcia endofytů získaných z rostlinného pletiva stonků fixovat vzdušný dusík, solubilizovat fosfát, produkovat siderofory a indol-3-octovou kyselinu. Biochemické testy prokázaly schopnost endofytního konzorcia produkovat siderofory a indol-3-octovou kyselinu, a také solubilizovat fosfát u všech testovaných vzorků. Naopak nebyla potvrzena schopnost fixovat vzdušný dusík u žádné z testovaných odrůd.
--- Bc. Ruslan Klassen M2 PharmDr. Jindřiška Angelini, Ph.D. Vliv nanočástic na dynamiku cytoskeletu u rostlin detail

Vliv nanočástic na dynamiku cytoskeletu u rostlin

S růstem výroby kovových nanočástic vzrostl i jejich obsah v okolním prostředí, kde znečišťují životní prostředí a mohou pronikat do jakéhokoliv organismu. Nanočástice, zejména do 50 nm, procházejí biologickými bariérami a interagují s mnoha intracelulárními strukturami – například inhibují enzymy, narušují vodivost membrány, vážou se na proteiny. A mohou nakonec způsobit i buněčnou smrt. Cytoskelet funguje jako určitý senzor změn v okolí buňky a odchylky v jeho dynamice mohou nastartovat celou kaskádu dějů, které buňce pomohou vyrovnat se s nepříznivými podmínkami. Pokusili jsme se zjistit, jak nanočástice ovlivňují dynamiku mikrotubulárního cytoskeletu a jeho schopnost regenerace v různých intervalech po ošetření kovovými nanočásticemi.
--- Bc. Miloš Apeltauer M2 Ing. Jan Lipov, Ph.D. Zavedení bakulovirového expresního systému pro produkci obalových glykoproteinů Masonova-Pfizerova opičího viru detail

Zavedení bakulovirového expresního systému pro produkci obalových glykoproteinů Masonova-Pfizerova opičího viru

Bakulovirus je hmyzí vir, který se více jak 30 let používá pro produkci rekombinantních proteinů v hmyzích buňkách. Nicméně bakulovirus může být využit i k efektnímu přenosu a expresi genetické informace v savčích buňkách pomocí vhodného promotoru, tato metoda se nazývá BacMam. Cílem mé práce je vytvořit vektor pEGBacMam_EnvHIS, kterým transformací do buněk E.Coli DH10Bac vytvořím rekombinantní bacmid, nesoucí genetickou informaci pro produkci obalového glykoproteinu viru M-PMV (Env) s integrální HIS kotvou. Dále budu bacmidem transfekovat buněčnou linii Sf9 pro vytvoření rekombinantního bakuloviru, kterým budu následně infikovat savčí buňky HEK293 za účelem produkce proteinu Env. Tento expresní systém by měl zajistit silnější produkci žádaného proteinu, který bude navíc korektně glykosylován. Buňky budou následně lyzovány kopolymerem styrenu a kyseliny maleinové (SMA), který oddělí membránové proteiny i s lipidy v blízkém okolí, vzniknou tak tzv. SMA nanodisky. Nanodisky s cílovým proteinem budou z lyzátu získány pomocí afinitní chormatografie Ni-NTA. Takto izolovaný nativní protein je možné použít na interakční studie s matrixovým proteinem, výrobu protilátky proti proteinu Env a případně na určení struktury tohoto transmembránového proteinu pomocí kryoelektronové mikroskopie.  
--- Bc. Věra Stoudková M2 Ing. Martin Janda, Ph.D. Charakterizace mutantů bak1pi4kß1ß2 a pmr4pi4kß1ß2 Arabidopsis thaliana s trpasličím fenotypem detail

Charakterizace mutantů bak1pi4kß1ß2 a pmr4pi4kß1ß2 Arabidopsis thaliana s trpasličím fenotypem

Malý vzrůst mutanta A. thaliana pi4kβ1β2  je způsoben vysokou hladinou kyseliny salicylové (SA). Ta mutantovi zvyššuje odolnost proti patogenům. Navíc jsme zaznamenali zvýšenou hladinu kalosy u pi4kβ1β2. Nicméně neznáme mechanismus akumulace SA a kalosy v pi4kβ1β2. Vzhledem k roli PI4-kinas při transportu váčků, jsme se rozhodli prozkoumat spojitost mezi pi4kβ1β2 a BAK1 (Brassinosteroid Insensitive-associated kinase1), což je koreceptor váčkového transportu. Vytvořili jsme mutanta bak1pi4kβ1β2. Předpokládali jsme, že mutace BAK1 povede k revertaci růstového fenotypu pi4kβ1β2. K našemu překvapení jsme získali “super trpaslíka”. K prozkoumání tohoto efektu budeme charakterizovat růstový fenotyp, provedeme infiltraci patogenem P. syringae a měření kalosy. Dále jsme vytvořili mutanta sid2/bak1pi4kβ1β2, který má zablokovanou jednu z biosyntetických drah SA. Sid2 mutace by měla vést k navrácení většího vzrůstu. Zajímá nás růstový fenotyp, infiltrace patogenem P. syringae a měření kalosy. Tvorba kalosy je reakcí rostliny proti patogenům. Nejvíce kalosy se produkuje aktivita PMR4 (powdery mildew resistant 4). Pro sledování diferencí kalosy jsme vytvořili mutanta pmr4pi4kβ1β2který také vykazuje super trpasličí vzrůst. Budeme charakterizovat růstový fenotyp a uložení kalosy v rostlině.
Aktualizováno: 4.5.2020 16:18, : Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi