Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
Nacházíte se: Studentská vědecká konference  → SVK 2019
iduzel: 49226
idvazba: 55645
šablona: stranka
čas: 1.12.2021 03:29:36
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2019
branch: trunk
Obnovit | RAW

SVK 2019

Sborníky 2019: FCHT, FTOP, FPBT, FCHI 

 

Termín konání SVK

V akademickém roce 2019/2020 proběhla SVK ve čtvrtek 21. 11. 2019.

Organizace SVK

Organizace SVK je zajišťována prostřednictvím děkanátů fakult. Oddělení pro vědu a výzkum (VaV) zajišťuje rozpočet SVK z dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum. Ostatní zdroje zajišťují fakulty.

Soutěž bude probíhat v přednáškových a posterových sekcích, výběr formy je na rozhodnutí vedení fakulty. Minimální počet prací soutěžících v každé sekci je šest, maximální počet prací není limitován.

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní koordinátory.

Na Oddělení VaV má SVK na starosti Veronika Popová, tel. 220 44 3806, veronika.popova@vscht.cz. Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na jitka.cejkova@vscht.cz.

Časový harmonogram přípravy SVK 2019

 • Do 1. 10. 2019 jmenuje děkan fakultního organizátora SVK a jeho jméno nahlásí děkanáty na odd. VaV. Dále určí pracovníky zodpovědné za organizaci jednotlivých sekcí.
 • Od 7. do 21. 10. 2019 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno vedoucího práce a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci a to s vědomím svého vedoucího práce.
 • Fakulty na základě počtu přihlášených studentů nahlásí do 25. 10. 2019 na odd. VaV počet sekcí na fakultě a počet soutěžních prací v jednotlivých sekcích.
 • Do 8. 11. 2019 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, max. 1 obrázek rozměru 16:9, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
 • Do 15. 11. 2019 fakultní organizátoři v elektronickém přihlašovacím systému roztřídí všechny soutěžní práce do jednotlivých sekcí na fakultě, dále uvedou názvy sekcí, místo a čas konání a složení komisí. Složení hodnotících komisí pro jednotlivé sekce určí vedení fakulty. Komise je nejméně tříčlenná a členy z řad akademických pracovníků mohou doplnit odborníci spolupracujících firem a průmyslových podniků. Předsedou komise by měl být profesor nebo docent.
 • Sborníky jednotlivých ústavů/sekcí a fakult budou automaticky vygenerovány na základě údajů uvedených v elektronickém přihlašovacím systému.

Další informace k soutěži

 • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh
 • Občerstvení pro komise a soutěžící hradí ústavy z vlastních prostředků.
 • Organizace průběhu soutěže v sekcích je výlučně věcí rozhodnutí fakult.
 • Finanční příspěvek na ocenění soutěžních prací bude hrazen z prostředků dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum (IGA 2019). Jeho výše bude stanovena dohodou proděkanů a prorektora pro VaV podle celkového počtu přihlášených soutěžních prací. Oceněna bude účast a dále první tři místa v každé sekci. Výplata příspěvku studentům bude provedena bezhotovostním převodem, zajistí děkanáty fakult. Je vítána další finanční nebo věcná podpora účastníků SVK ze sponzorských zdrojů. Její výše (hodnota), způsob rozdělení a výplaty je plně v kompetenci komise sekce.
 • Vytištění diplomů budou zajišťovat fakulty.

 

Rekapitulace termínů: 

Datum

Akce

1. 10.

jmenování fakultního organizátora a organizátorů jednotlivých sekcí

21. 10.

uzávěrka podávání přihlášek

8. 11.

uzávěrka nahrávání anotací

15. 11.

seznam sekcí, místo a čas konání, složení komisí, seznam sponzorů jednotlivých sekcí

18. 11.

Hotová příprava pro vygenerování sborníků v aplikaci svk

21. 11.

SVK

6.12.

Písemná zpráva z fakult na VaV o průběhu soutěže

 

 SVK 2019 - vyhlášení

Nejste zalogován/a (anonym)

Biotechnologie III (A12 - 9:00)

 • Předseda: prof. Ing. Alena Čejková, CSc
 • Komise: doc. Ing. Martin Halecký, Ph.D., Ing. Barbora Branská, Ph.D.
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
--- Bc. Zuzana Poliačiková M2 doc. Ing. Olga Maťátková, Ph.D. Izolace a charakterizace mikroorganismů z lázeňských pramenů detail

Izolace a charakterizace mikroorganismů z lázeňských pramenů

Česká republika sa radí medzi štáty s vysokým počtom liečivých minerálnych a termálnych prameňov vyskytujúcich sa takmer po celom jej území. Prevažná väčšina týchto prameňov má jedinečné chemické zloženie a ich termálne vlastnosti sa využívajú na rehabilitačné a liečebné účely alebo aj ako pitný zdroj. Menej preskúmanou oblasťou ich významu je poznanie mikroorganizmov, ktoré sú súčasťou týchto prameňov a majú zaujímavé vlastnosti práve kvôli ich výskytu v týchto extrémnych prostrediach. Pramene sú často podrobené mikrobiologickým analýzam z pohľadu hygieny vody, avšak ich kompletné mikrobiologické zloženie nie je známe. V mojej práci som sa zaoberala charakterizáciou mikroorganizmov z minerálnych radónových prameňov z Jáchymova a termálnych prameňov z Karlových Varov. Boli prevedené kultivácie v prítomnosti rôznych zdrojov živín a následné izolácie a identifikácie mikrooganizmov. Z prameňov Jáchymova boli izolované a identifikované pomocou hmotnostného spektrometra MALDI-TOF/TOF 2 izoláty. Z prameňov Karlových Varov bolo izolovaných a použitím molekulárnej analýzy 16s RNA identifikovaných 5 izolátov. Úspešne sa zistil celkový profil mikrobiálnych komunít prameňov Jáchymova a to izoláciou celkovej DNA, sekvenovaním génov16S rRNA a následnej analýzy získaných sekvencií.  
--- Bc. Ondřej Findura M2 Ing. Marcel Karabín, Ph.D. Studium významu bakterií při fermentaci cideru směsnou kulturou detail

Studium významu bakterií při fermentaci cideru směsnou kulturou

Cider, částečně zkvašený jablečný mošt, existuje na trhu v řadě variant suchých či sladkých, jejichž charakteristický chuťový profil je tvořen zejména rozdílnými obsahy vyšších alkoholů, organických kyselin a jejich esterů. Tyto látky jsou v drtivé většině tvořeny a přeměňovány metabolismem kvasničného kmene v průběhu alkoholového kvašení. Jejich obsah a složení jsou významnou měrou ovlivňovány také technologickými parametry, případně zapojením sekundární bakteriální fermentace. Na základě našich dřívějších studií byly zvoleny čtyři kvasničné kmeny výrazně se lišící vytvářeným aromatickým profilem. Jejich kombinací s bakteriálními rody Oenococcus a Lactobacillus byla v laboratorních podmínkách simulována produkce cideru kvašeného směsnou kulturou. V průběhu hlavního kvašení byl zkoumán profil 33 vybraných aromatických látek. Zapojení bakteriálních kultur výrazně ovlivnilo analytické složení vzniklých ciderů, markantní byl zejména vliv na obsah netěkavých organických kyselin a ethanolu. Ačkoliv jsou tyto bakteriální kultury původně asociovány s produkcí "divoce" kvašených ciderů, jejich řízené využití nabízí široké možnosti produkce méně kyselých ciderů a modifikace nápojů s charakteristickým aroma.
--- Bc. Thi Tra My Nguyenová M2 doc. Ing. Irena Kolouchová, Ph.D. Posouzení zastoupení endofytů ve vinicích ekologického a konvenčního zemědělství detail

Posouzení zastoupení endofytů ve vinicích ekologického a konvenčního zemědělství

Endofyty patří mezi asymptomatické mikroorganismy, které kolonizují rostlinné pletivo. Metabolity produkované endofyty mohou přímo či nepřímo podporovat růst rostliny. Cílem práce bylo porovnat diverzitu bakteriálních endofytů izolovaných z Vitis vinifera ve 4 ročních období z konvenční vinice v Praze a z biodynamické vinice v Kutné Hoře. Rozdíly mezi těmito způsoby ošetřování révy jsou značné. Konvenční způsob je charakterizován využíváním pesticidů a syntetických hnojiv s cílem dosáhnout vysoké produkce, zatímco biodynamické zemědělství zohledňuje životní prostředí, a proto používá například postřiky na rostlinné bázi a potřebné živiny dodává do půdy ve formě organických hnojiv. Práce byla také zaměřena na testování endofytních metabolitů, které přímo ovlivňují růst Vitis vinifera, tudíž na produkci sideroforů, fytohormonu indol-3 octové kyseliny (IAA), antioxidantů, ACC (1- aminocyklopropan-1-karboxylové kyseliny) deaminasy, schopnosti fixovat dusík a rozpouštět fosfát. Z biodynamické vinice bylo celkem izolováno 18 bakteriálních endofytních rodů a z konvenční 17 rodů. Procentuální zastoupení izolátů schopných ACC deaminasy, fosfátové solubilizace, fixovat dusík a produkovat siderofory se v obou vinicích příliš nelišilo. Rozdíly byly zaznamenány v produkci antioxidantů a IAA.
--- Bc. Michaela Rollová M2 doc. Ing. Olga Maťátková, Ph.D. Vliv extraktů Vitis vinifera na zástupce střevní mikroflóry detail

Vliv extraktů Vitis vinifera na zástupce střevní mikroflóry

Odpadní produkty vinařského průmyslu jsou značně opomíjenými surovinami s potenciálem širokého využití. Matoliny a třapiny, které vznikají jako vedlejší produkt při zpracování hroznů jsou významným zdrojem bioaktivních látek - polyfenolů. V posledních letech jsou hojně využívány doplňky stravy bohaté právě na polyfenolové látky, které mají celou řadu potenciálních pozitivních účinků na lidské zdraví, jako například vliv na složení lidského mikrobiomu. Tato práce se zabývá vlivem polyfenolů obsažených v extraktech Vitis vinifera získaných z vinařského odpadu na vybrané probiotické a oportunně patogenní bakterie, úzce související s lidským trávicím traktem. Extrakty z matolin a třapin byly připraveny, charakterizovány a byl studován jejich vliv na změnu tvorby biofilmu oportunně patogenních (E. coli DBM 3125, C. freundii DBM 3127, C. braakii NCTC 13790, R. ornithinolytica NCTC 14098, Y. enterocolitica subsp. palearctica NCTC 13769) a probiotických bakterií (L. acidophilus LA‑5, L. brevis NCTC 13768). Aplikací extraktu z matolin Vitis vinifera o koncentraci 900 mgGA/l celkových polyfenolů se podařilo snížit metabolickou aktivitu u všech oportunních patogenů minimálně o 50 %, zatímco probiotické kmeny nebyly danou koncentrací negativně ovlivněny.  
--- Bc. Ha My Luongová M2 doc. Ing. Olga Maťátková, Ph.D. Sledování obsahu antioxidantů a polyfenolů v bílých vínech detail

Sledování obsahu antioxidantů a polyfenolů v bílých vínech

V dnešní době se mluví o pozitivních účincích vína na lidské zdraví v důsledku přítomnosti fenolových sloučenin, které mají vysokou antioxidační aktivitu, a s tím spojený pozitivní vliv na zdraví konzumentů. Cílem této práce byla identifikace faktorů ovlivňujících antioxidační aktivitu a celkový obsah fenolových sloučenin v bílých vínech, který je v současné době řádově nižší ve srovnání s červenými víny. Výběrem vhodných odrůd, počátečního zpracování hroznů a úpravou technologických parametrů výroby vína může dojít ke zvýšení obsahu polyfenolů a tedy i celkové antioxidační aktivity vín. V rámci výzkumu byl mimo tyto parametry rovněž sledován vliv různých školících přípravků na antioxidační aktivitu a obsah celkových polyfenolů při zpracování vybraných odrůd vín. Tyto výsledky mohou být použité přímo pro úpravu technologie výroby vína za účelem zvýšení antioxidační aktivity a obsahu polyfenolů bílých vín.  
--- Kristýna Vejmělková B3 doc. Dr. Ing. Michaela Rumlová Příprava a studium proteinu NS3 viru Dengue detail

Příprava a studium proteinu NS3 viru Dengue

Virus Dengue je malý, jednovláknový RNA virus řadící se do skupiny arbovirů, tedy virů přenášených členovci. DENV je přenášen komáry rodu Aedes Aegypti a způsobuje onemocnění horečku dengue. Tato práce se zabývá přípravou a studiem nestrukturního proteinu viru Dengue NS3, který vykazuje helikázovou aktivitu. Navíc v komplexu s kofaktorem NS2B, tvoří NS3 serinovou proteázu, která štěpí virový polypeptid na funkční proteiny. Vzhledem k predikované roli NS3 při vazbě k virové genomové RNA, byla kombinací metod EMSA (Electrophoretic Mobility Shift Assay) a fluorescenční anizotropie testována schopnost purifikovaného NS3 vázat vybrané úseky DENV RNA. Za účelem testování helikázové aktivity NS3 proteinu byly zavedeny dvě nové metody. Získané výsledky mohou vést k objasnění role NS3 proteinu během procesu vbalování genomové virové RNA do nukleokapsidové částice viru Dengue.
--- Bc. Jean Ramon Yap M2 prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc. Effect of Pythium oligandrum as biological control agent on mycotoxins during wheat malting detail

Effect of Pythium oligandrum as biological control agent on mycotoxins during wheat malting

Fusarium is a plant fungus that causes Fusarium Head Blight (FHB) in crops such as wheat, barley, oat and corn. FHB manifests through premature bleaching of flowering structures of spikelets and spreads to other plant parts. During warm and moist conditions, the fungus produces spores for further infection and reproduction. Aside from spores, the fungus also produces secondary metabolites or mycotoxins that are harmful to both humans and animals when ingested. The aim of this project is to study the effect of a biological control agent Polyversum (Pythium oligandrum) on the production of mycotoxins in wheat grains during malting. Different wheat samples were used in this work. Method for relative fungal DNA content using quantitative RT-PCR was established. Content of deoxynivalenol (DON - the most common mycotoxin produced by Fusarium) was quantified by ELISA and showed a significant reduction in DON levels compared to untreated samples. Further testing using HPLC will be done to determine a more precise level of specific mycotoxins.   
--- Bc. Martina Jiříková M2 doc. Dr. Ing. Michaela Rumlová Studium mechanismu působení fullerenových inhibitorů HIV-1 detail

Studium mechanismu působení fullerenových inhibitorů HIV-1

Virus lidské imunodeficience typu 1 (HIV-1) je původcem onemocnění AIDS (syndrom získaného selhání imunity). HIV patří mezi obalené retroviry, jejichž genom je tvořen dvěma kopiemi jednovláknové RNA. Během svého životního cyklu tvoří tyto viry dva typy částic, nezralé a zralé, které vznikají díky vzájemným interakcím kapsidového proteinu (CA), nukleokapsidového proteinu (NC) a virové RNA. Kapsida zralé infekční částice viru HIV-1 je složena do asymetrického fullerenového kuželu, který je tvořen hexamerní mřížkou CA. Současná terapie AIDS je založena na podávání kombinace inhibitorů retrovirových enzymů. Virus HIV-1 se však vůči používaným inhibitorům může stávat rezistentním, a proto je potřeba neustále objevovat další látky, které by byly cíleny na jiné virové proteiny, než jsou právě enzymy. Cílem této práce bylo otestovat fullerenový inhibitor 85, který v předběžných studiích vykazoval velmi slibnou anti-HIV aktivitu. Pro testování tohoto inhibitoru byl použit lentivirový systém, který umožňuje produkci VSV-G pseudotypizovaných HIV-1 částic obsahujících reportérový zelený fluorescenční protein. Kombinací imunochemických a radioaktivních technik, a využitím průtokové cytometrie, byl studován mechanismus působení inhibitoru 85 v replikačním cyklu HIV-1.
Aktualizováno: 4.5.2020 16:18, : Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi