Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
Nacházíte se: Studentská vědecká konference  → SVK 2019
iduzel: 49226
idvazba: 55645
šablona: stranka
čas: 1.12.2021 03:29:36
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2019
branch: trunk
Obnovit | RAW

SVK 2019

Sborníky 2019: FCHT, FTOP, FPBT, FCHI 

 

Termín konání SVK

V akademickém roce 2019/2020 proběhla SVK ve čtvrtek 21. 11. 2019.

Organizace SVK

Organizace SVK je zajišťována prostřednictvím děkanátů fakult. Oddělení pro vědu a výzkum (VaV) zajišťuje rozpočet SVK z dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum. Ostatní zdroje zajišťují fakulty.

Soutěž bude probíhat v přednáškových a posterových sekcích, výběr formy je na rozhodnutí vedení fakulty. Minimální počet prací soutěžících v každé sekci je šest, maximální počet prací není limitován.

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní koordinátory.

Na Oddělení VaV má SVK na starosti Veronika Popová, tel. 220 44 3806, veronika.popova@vscht.cz. Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na jitka.cejkova@vscht.cz.

Časový harmonogram přípravy SVK 2019

 • Do 1. 10. 2019 jmenuje děkan fakultního organizátora SVK a jeho jméno nahlásí děkanáty na odd. VaV. Dále určí pracovníky zodpovědné za organizaci jednotlivých sekcí.
 • Od 7. do 21. 10. 2019 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno vedoucího práce a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci a to s vědomím svého vedoucího práce.
 • Fakulty na základě počtu přihlášených studentů nahlásí do 25. 10. 2019 na odd. VaV počet sekcí na fakultě a počet soutěžních prací v jednotlivých sekcích.
 • Do 8. 11. 2019 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, max. 1 obrázek rozměru 16:9, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
 • Do 15. 11. 2019 fakultní organizátoři v elektronickém přihlašovacím systému roztřídí všechny soutěžní práce do jednotlivých sekcí na fakultě, dále uvedou názvy sekcí, místo a čas konání a složení komisí. Složení hodnotících komisí pro jednotlivé sekce určí vedení fakulty. Komise je nejméně tříčlenná a členy z řad akademických pracovníků mohou doplnit odborníci spolupracujících firem a průmyslových podniků. Předsedou komise by měl být profesor nebo docent.
 • Sborníky jednotlivých ústavů/sekcí a fakult budou automaticky vygenerovány na základě údajů uvedených v elektronickém přihlašovacím systému.

Další informace k soutěži

 • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh
 • Občerstvení pro komise a soutěžící hradí ústavy z vlastních prostředků.
 • Organizace průběhu soutěže v sekcích je výlučně věcí rozhodnutí fakult.
 • Finanční příspěvek na ocenění soutěžních prací bude hrazen z prostředků dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum (IGA 2019). Jeho výše bude stanovena dohodou proděkanů a prorektora pro VaV podle celkového počtu přihlášených soutěžních prací. Oceněna bude účast a dále první tři místa v každé sekci. Výplata příspěvku studentům bude provedena bezhotovostním převodem, zajistí děkanáty fakult. Je vítána další finanční nebo věcná podpora účastníků SVK ze sponzorských zdrojů. Její výše (hodnota), způsob rozdělení a výplaty je plně v kompetenci komise sekce.
 • Vytištění diplomů budou zajišťovat fakulty.

 

Rekapitulace termínů: 

Datum

Akce

1. 10.

jmenování fakultního organizátora a organizátorů jednotlivých sekcí

21. 10.

uzávěrka podávání přihlášek

8. 11.

uzávěrka nahrávání anotací

15. 11.

seznam sekcí, místo a čas konání, složení komisí, seznam sponzorů jednotlivých sekcí

18. 11.

Hotová příprava pro vygenerování sborníků v aplikaci svk

21. 11.

SVK

6.12.

Písemná zpráva z fakult na VaV o průběhu soutěže

 

 SVK 2019 - vyhlášení

Nejste zalogován/a (anonym)

Sekce 4 (B06 - 9:00)

 • Předseda: doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
 • Komise: Ing. Marie Fenclová, prof. Dr. Ing. Richard Koplík, Ing. Kateřina Urbancová
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
9:00 Bc. Tereza Pešatová M2 doc. Ing. Jan Pánek, CSc. Nutriční a senzorické hodnocení bezlepkových cukrářských výrobků detail

Nutriční a senzorické hodnocení bezlepkových cukrářských výrobků

Nacházíme se v době, kdy zdravá výživa a životní styl jsou ve společnosti čím dál více diskutovány. Z toho vyplývá i zvyšující se zájem o nepříliš známé diety a neprozkoumané komodity. K velmi oblíbeným dietám patří i ta bezlepková. Již dávno neplatí, že jde jen o módní hit, jejž propagují celebrity a sportovci. Nesmíme zapomenout na lidi trpící například celiakií, kteří jsou k bezlepkové dietě odsouzeni nedobrovolně do konce života. Již dávno neplatí, že bezlepkové výrobky jsou nutričně neplnohodnotné a zcela nechutné. Přesto ale problém nutriční a senzorické jakosti přetrvává a vyžaduje významnou pozornost. A proto se i tato práce zabývá senzorickým a nutričním zhodnocením bezlepkových cukrářských výrobků. Provedena byla senzorická analýza 7 různých, čerstvě upečených bábovek. Každá bábovka byla upečena podle stejné receptury, lišily se pouze použitím druhu mouky. Zvolena byla bezlepková jáhlová, kukuřičná, kokosová, cizrnová, rýžová, pohanková mouka a pšeničná mouka s lepkem. Panel zkušených hodnotitelů měl za úkol provést pořadovou zkoušku předložených vzorků a senzorický profil. Dále byla s pomocí tabelárních dat kalkulována nutriční hodnota daných vzorků.
9:20 Bc. Tereza Ploužková M2 Ing. Vojtěch Ilko, Ph.D. Racemizace aminokyselin v potravinách ve vztahu k historii zpracování vzorku detail

Racemizace aminokyselin v potravinách ve vztahu k historii zpracování vzorku

Racemizací aminokyselin označujeme přeměnu původní L-aminokyseliny na její D-enantiomer a opačně. Poměr D- a L-aminokyselin se ve forenzní analýze také využívá ke stanovení stáří kostí, tkání, zubů. K racemizaci může v potravinách docházet ze dvou důvodů, jednak je indukovaná tepelným zpracováním nebo se jedná o přirozeně se vyskytující D-enantiomery z mikroorganismů, rostlin nebo bezobratlých organismů. V důsledku vzniku D-aminokyselin se snižuje stravitelnost i nutriční hodnota potravin. Cílem této práce je validace metody pro stanovení koncentrace obou enantiomerů aminokyselin. Racemizace je zkoumána na vzorcích sójových hydrolyzátů. Metoda je prováděna pomocí GC-MS, separace aminokyselin probíhá na chirální cyklodextrinové koloně, které předchází předběžná derivatizace aminokyselin s použitím činidel v uvedeném pořadí HFB, pyridin a ECF.  
9:40 Bc. Nikola Pravdíková M2 Ing. Darina Lanková, Ph.D. Vlasy jako materiál pro hodnocení expozice člověka různým chemickým sloučeninám detail

Vlasy jako materiál pro hodnocení expozice člověka různým chemickým sloučeninám

Vlasy jsou biologickým materiálem, jehož analýzou lze posoudit chronickou expozici řadě environmentálních kontaminantů. Tato práce se zaměřila na perfluoroalkylované sloučeniny (PFAS). Jedná se o látky v minulosti hojně produkované díky svým chemickým a fyzikálním vlastnostem (hydrofobicita, oleofobicita, termostabilita), ale u řady z nich byl potvrzen jejich negativní vliv na lidský organismus. Cílem práce bylo najít vhodnou extrakční metodu pro stanovení 25 PFAS ve vlasech. Testovaným postupem byla extrakce kapalina-pevná látka s různými rozpouštědly (acetonitril, metanol, ethylacetát) za podpory ultrazvuku. Jelikož vlas představuje komplexní matrici, bylo ověřeno i zařazení přečišťovacího kroku s využitím sorbentu ENVI-Carb pro odstranění látek, které mohou negativně ovlivňovat finální instrumentální stanovení. Analýza PFAS byla realizována pomocí ultra-účinné kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií. Metoda byla validována umělou kontaminací vlasů s limitem kvantifikace (LOQ) 0,3 ng/g vlasu. Následně bylo analyzováno 30 vzorků. Pouze u 4 z nich byl zaznamenán pozitivní nález 9 PFAS. Nejvyšší koncentrace byla zjištěna pro perfluorobutansulfonovou kyselinu, a to 1,95 ng/g vlasu. U ostatních vzorků se analyty nacházely pod LOQ (0,3 ng/g vlasu).  
10:00 Bc. Adéla Sedláčková M1 Ing. Zbyněk Džuman, Ph.D. Multi-detekční analýza pesticidů a mykotoxinů s využitím vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie detail

Multi-detekční analýza pesticidů a mykotoxinů s využitím vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie

Potraviny a doplňky stravy mohou obsahovat širokou škálu toxikologicky významných cizorodých látek. Častými kontaminanty jsou mykotoxiny, toxické sekundární metabolity vláknitých mikromycet, a dále rezidua pesticidů, používaných v zemědělství na ochranu rostlin. V průběhu času dochází k vývoji pesticidních přípravků s novými účinnými látkami. V souvislosti s tím je nezbytné rozšiřovat analytické metody pro stanovení těchto skupin kontaminantů. V současné době dochází k rychlému rozvoji tzv. multi-detekčních metod, které umožňují simultánně stanovit stovky analytů různých vlastností. Jednou z takových metod je metoda pro stanovení 57 mykotoxinů a 390 pesticidů využívající ultra-účinnou kapalinovou chromatografii spojenou s vysokorozlišovací tandemovou hmotnostní spektrometrií (U-HPLC–HRMS/MS), která byla vyvinuta na Ústavu analýzy potravin a výživy na VŠCHT Praha. Cílem této studie bylo rozšíření stávající analytické metody o 33 nových pesticidů. Nové analyty byly měřeny nejprve bez fragmentace pro zjištění jejich detektability. Dále byla optimalizována kolizní energie pro fragmentaci vybraných prekurzorových iontů a následně byly identifikovány specifické fragmenty analytů, které jsou klíčovou součástí spektrální databáze, jež bude využívána pro budoucí analýzy reálných vzorků.  
10:20 Bc. Kristína Spustová M2 Ing. Vojtěch Hrbek, Ph.D. DETEKCIA PRÍTOMNOSTI ∆9-THC V PRÍPRAVKOCH Z KONOPE (MASTI, KRÉMY) S POMOCOU TECHNIKY SFC-HRMS/MS   detail

DETEKCIA PRÍTOMNOSTI ∆9-THC V PRÍPRAVKOCH Z KONOPE (MASTI, KRÉMY) S POMOCOU TECHNIKY SFC-HRMS/MS  

Fytokanabinoidy, hlavné biologicky aktívne zložky rastliny Cannabis Sativa L., sú vďaka ich pozitívnemu vplyvu na ľudský organizmus (antimikrobiálne, antioxidačné a neuroprotektívne účinky) stále viac využívané v mastiach/krémoch k liečbe kožných ochorení (lupienka, akné). Vzhľadom k psychoaktívnym účinkom niektorých fytokanabinoidov, hlavne Δ9-THC, je nutné obsah fytokanabinoidov v konopných mastiach/krémoch sledovať. Cieľom tejto práce bola optimalizácia a validácia novej SFC-HRMS metódy pre stanovenie 17 fytokanabinoidov v konopných mastiach/krémoch. Metóda bola aplikovaná na 2 komerčne dostupných, 3 liečivých a 2 domácich konopných mastiach/krémoch. Obsah fytokanabinoidov v komerčne dostupných konopných mastiach bol v rozmedzí 0,15 - 25 mg/kg, v domácich mastiach v rozmedzí 0,1 - 3327 mg/kg a liečivých v rozmedzí 0,2 - 3364 mg/kg. V súčasnej dobe neexistuje limit pre obsah Δ9-THC v konopných výrobkoch takže by obsah Δ9-THC v konopných výrobkoch mal byť nulový. Ďalej získané výsledky poukazujú na fakt, že domáca konopná masť nikdy nedosiahne takých koncentračných hladín fytokanabinoidov ako liečivá.  
10:40 Bc Denisa Turnerová M2 doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. Chlorované parafiny: nové látky v lidském biologickém monitoringu detail

Chlorované parafiny: nové látky v lidském biologickém monitoringu

Chlorované parafíny s krátkým (SCCP) a středním (MCCP) řetězcem představují skupinu několika tisíc sloučenin podobné struktury. SCCP se kvůli svým vlastnostem řadí mezi tzv.  perzistentní organické polutanty. Pro člověka jsou nejvýznamnějším zdrojem expozice potraviny, nejvyšší koncentrace jsou obvykle nacházeny v rybách a rostlinných olejích. Cílem studie bylo validovat metodu a následně vyšetřit vzorky krevního séra na přítomnost SCCP a MCCP. Izolace cílových analytů ze vzorků byla provedena opakovanou extrakcí směsí hexan:diethylether (9:1, ν/ν) s následným přečištěním pomocí extrakce tuhou fázi na sloupci Florisilu (eluční směs hexan:dichlormethan, 3:1, ν/ν). Následně byly CP stanoveny pomocí plynové chromatografie ve spojení s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií v módu negativní chemické ionizace.  Úspěšně validovaná metoda byla následně v rámci první studie v ČR aplikována na soubor 142 vzorků lidského krevního séra. SCCP byly kvantifikovány ve 122 analyzovaných vzorcích v rozmezí koncentrací <120 do 2285 ng/g tuku (medián 410 ng/g tuku). Hladiny MCCP byly vyšší než LOQ ve 32 vzorcích s koncentracemi od <240 do 3102 ng/g tuku (medián 120 ng/g tuku).  
11:00 Tereza Vedrová B3 Ing. Zbyněk Džuman, Ph.D. Mykotoxiny v ovesných vločkách z českého trhu detail

Mykotoxiny v ovesných vločkách z českého trhu

V České republice jsou ovesné vločky velmi oblíbenou surovinou pro přípravu ovesných kaší a müsli. Během růstu ovsa až po zpracování ovesných vloček může docházet ke kontaminaci mykotoxiny, toxickými sekundárními metabolity vláknitých hub neboli plísní. Nejznámějšími mykotoxiny vyskytující se v cereáliích jsou fusariotoxiny a v poslední době nejsou ojedinělé i nálezy aflatoxinů či ochratoxinu A. Delší expozice mykotoxinům může na organismus člověka působit hepatotoxicky, nefrotoxicky nebo karcinogenně. Cílem práce bylo stanovení míry kontaminace mykotoxiny ve 20 vzorcích různých druhů ovesných vloček z českého trhu. K analýze byla využita zavedená analytická metoda založená na modifikované extrakci QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, safe) a ultra-účinná kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostně-spektrometrickou detekcí (U-HPLC–MS/MS). Ve výrobcích bylo detekováno 13 převážně fusariových mykotoxinů. V jenom případě došlo k překročení maximálního limitu pro ochratoxin A o více než dvojnásob. V ostatních případech se i ve srovnání s literárními daty jednalo o střední až nižší kontaminaci fusariovými a ostatními detekovanými mykotoxiny.
Aktualizováno: 4.5.2020 16:18, : Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi