Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
Nacházíte se: Studentská vědecká konference  → SVK 2019
iduzel: 49226
idvazba: 55645
šablona: stranka
čas: 1.12.2021 04:30:43
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2019
branch: trunk
Obnovit | RAW

SVK 2019

Sborníky 2019: FCHT, FTOP, FPBT, FCHI 

 

Termín konání SVK

V akademickém roce 2019/2020 proběhla SVK ve čtvrtek 21. 11. 2019.

Organizace SVK

Organizace SVK je zajišťována prostřednictvím děkanátů fakult. Oddělení pro vědu a výzkum (VaV) zajišťuje rozpočet SVK z dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum. Ostatní zdroje zajišťují fakulty.

Soutěž bude probíhat v přednáškových a posterových sekcích, výběr formy je na rozhodnutí vedení fakulty. Minimální počet prací soutěžících v každé sekci je šest, maximální počet prací není limitován.

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní koordinátory.

Na Oddělení VaV má SVK na starosti Veronika Popová, tel. 220 44 3806, veronika.popova@vscht.cz. Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na jitka.cejkova@vscht.cz.

Časový harmonogram přípravy SVK 2019

 • Do 1. 10. 2019 jmenuje děkan fakultního organizátora SVK a jeho jméno nahlásí děkanáty na odd. VaV. Dále určí pracovníky zodpovědné za organizaci jednotlivých sekcí.
 • Od 7. do 21. 10. 2019 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno vedoucího práce a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci a to s vědomím svého vedoucího práce.
 • Fakulty na základě počtu přihlášených studentů nahlásí do 25. 10. 2019 na odd. VaV počet sekcí na fakultě a počet soutěžních prací v jednotlivých sekcích.
 • Do 8. 11. 2019 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, max. 1 obrázek rozměru 16:9, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
 • Do 15. 11. 2019 fakultní organizátoři v elektronickém přihlašovacím systému roztřídí všechny soutěžní práce do jednotlivých sekcí na fakultě, dále uvedou názvy sekcí, místo a čas konání a složení komisí. Složení hodnotících komisí pro jednotlivé sekce určí vedení fakulty. Komise je nejméně tříčlenná a členy z řad akademických pracovníků mohou doplnit odborníci spolupracujících firem a průmyslových podniků. Předsedou komise by měl být profesor nebo docent.
 • Sborníky jednotlivých ústavů/sekcí a fakult budou automaticky vygenerovány na základě údajů uvedených v elektronickém přihlašovacím systému.

Další informace k soutěži

 • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh
 • Občerstvení pro komise a soutěžící hradí ústavy z vlastních prostředků.
 • Organizace průběhu soutěže v sekcích je výlučně věcí rozhodnutí fakult.
 • Finanční příspěvek na ocenění soutěžních prací bude hrazen z prostředků dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum (IGA 2019). Jeho výše bude stanovena dohodou proděkanů a prorektora pro VaV podle celkového počtu přihlášených soutěžních prací. Oceněna bude účast a dále první tři místa v každé sekci. Výplata příspěvku studentům bude provedena bezhotovostním převodem, zajistí děkanáty fakult. Je vítána další finanční nebo věcná podpora účastníků SVK ze sponzorských zdrojů. Její výše (hodnota), způsob rozdělení a výplaty je plně v kompetenci komise sekce.
 • Vytištění diplomů budou zajišťovat fakulty.

 

Rekapitulace termínů: 

Datum

Akce

1. 10.

jmenování fakultního organizátora a organizátorů jednotlivých sekcí

21. 10.

uzávěrka podávání přihlášek

8. 11.

uzávěrka nahrávání anotací

15. 11.

seznam sekcí, místo a čas konání, složení komisí, seznam sponzorů jednotlivých sekcí

18. 11.

Hotová příprava pro vygenerování sborníků v aplikaci svk

21. 11.

SVK

6.12.

Písemná zpráva z fakult na VaV o průběhu soutěže

 

 SVK 2019 - vyhlášení

Nejste zalogován/a (anonym)

Ústav anorganické technologie II (místnost A025 - 9:00)

 • Předseda: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
 • Komise: Doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla, Ing. Martin Zlámal, Ph.D., Ing. Jaromír Hnát, Ph.D., Ing. Roman Kodým, Ph.D., Ing. Jakub Mališ, Ph.D.
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
9:00 Bc. Josef Fišer M2 Ing. Martin Zlámal, Ph.D. Vliv vegetace na kumulaci rtuti v brakických močálech. detail

Vliv vegetace na kumulaci rtuti v brakických močálech.

Nejdelší řeka Pyrenejského poloostrova – Tajo – ústí do Atlantického oceánu poblíž Lisabonu. Estuár řeky dlouhodobě vykazuje zvýšenou koncentraci toxické rtuti, což je odrazem průmyslové činnosti v okolí. Bakterie přítomné v brakických vodách umožňují methylaci rtuti na methylrtuť  - neurotoxin, akumulující se v tělech ryb a ostatních živočichů. Jejich konzumací se může dostat do potravního řetězce člověka. Byly odebrány vzorky dvou druhů rostlin (Spartina Maritima a Sarcocornia Fruticosa) včetně sedimentů z jejich blízkého i vzdálenějšího okolí. Koncentrace rtuti ve vzorcích byla měřena metodou přímého tepelného rozkladu v peci se zlatou amalgamační pastí s následnou atomovou absorpční spektroskopií. Sedimenty z míst nekolonizovaných vegetací obsahovaly vyšší koncentrace rtuti než sedimenty z blízkosti vegetace. Kořeny rostlin obsahovaly vyšší koncentrace rtuti než stonky a listy. Tato práce přispěla k výzkumu problematiky především aktuálními daty o koncentraci rtuti v sedimentech estuáru s ohledem na přítomnost vegetace.  9:15 Dita Hronová M2 Ing. Jaromír Hnát, Ph.D. Příprava a testování neplatinových katalyzátorů pro alkalický palivový článek detail

Příprava a testování neplatinových katalyzátorů pro alkalický palivový článek

Palivový článek představuje zařízení kontinuálně přeměňující chemickou energii na energii elektrickou. Dochází v něm k elektrochemické reakci oxidovadla (vzduch) a paliva (vodík, metanol, zemní plyn) za přítomnosti katalyzátoru. V praxi se uplatňuje několik různých typů palivových článků, lišících se například pracovní teplotou, či používaným elektrolytem. V práci jsme se zabývali katalyzátory pro alkalický palivový článek, který používá jako elektrolyt vodný roztok KOH. Mezi vynikající katalyzátory pro palivové články obecně patří platinové kovy. Alkalické prostředí však umožňuje použití dostupnějších katalyzátorů, než jsou platinové kovy (např. Ni, Ag). V rámci této práce byl testován neplatinový katalyzátor na bázi MnO2 na dvou různých uhlíkových nosičích a platinový katalyzátor na uhlíkovém nosiči.  U vybraných materiálů byl stanovován aktivní povrch katalyzátorů, dále byla prováděna XRD analýza, a byla zjištěna jejich elektrochemická aktivita pro redukci kyslíku pomocí cyklické a lineární voltametrie. Z výsledků vyplývá, že neplatinové katalyzátory na bázi MnO2 vykazují horší aktivitu, avšak tento nedostatek je kompenzován nízkou cenou a jednoduchou přípravou. Další práce se tak zaměří na přípravu a testování nových typů neplatinových katalyzátorů se zvýšenou aktivitou.  
9:30 Bc. Aneta Hrubantová M2 prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Příprava CuFeO2 pro fotoelektrochemickou produkci vodíku detail

Příprava CuFeO2 pro fotoelektrochemickou produkci vodíku

Práce se zabývá přípravou fotoaktivního materiálu - delafossitu CuFeO2, syntetizovaného hydrotermální metodou a jeho aplikací pro fotoelektrochemickou redukci vody. Rozklad vody pomocí sluneční energie je ekonomicky přijatelná a ekologická cesta k získání vodíku. CuFeO2 je polovodič typu p a má velmi zajímavé fotoelektrochemické vlastnosti a dobrou chemickou stabilitu. CuFeO2 byl syntetizován hydrotermálně v alkalickém prostředí za použití dvou různých prekurzorů. V prvním případě byl použit CuSO4.5H2O, FeSO4.7H2O a alginát sodný, v druhém případě Cu(NO3)2.3H2O a FeCl2. Připravený práškový materiál obsahoval kromě dalafossitu i oxidy Fe a Cu a proto byly podmínky syntézy modifikovány a dále provedena kalcinace práškového materiálu s cílem získat maximální podíl krystalického delafossitu. Ze vzniklého práškového materiálu byly připraveny elektrody, které byly dále fotoelektrochemicky testovány.
9:45 Bc. Ondřej Kršek M2 doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla Membrány se smíšenou matricí na bázi UiO-66 pro separaci CO2 detail

Membrány se smíšenou matricí na bázi UiO-66 pro separaci CO2

Membránové procesy pro separaci plynů jsou v současnosti vysoce populární jak ve výzkumné, tak i průmyslové sféře. V době boje proti klimatickým změnám nabízí alternativu k řadě tradičních separačních procesů, navíc slučitelnou s principy trvale udržitelného rozvoje. Separace plynných směsí s obsahem CO2 nachází uplatnění například v metodách čištění bioplynu nebo ve snižování emisí skleníkových plynů u odplynů z technologií, které zpracovávají fosilní paliva.  Cílem této práce je příprava polymerních membrán se smíšenou matricí a charakterizace jejich separačních a morfologických vlastností. Matrice membrán byla tvořena syntetizovaným polyimidem 6FDA-DAM: DABA (3:1) a jako plnivo byly použity MOF částice UiO-66, grafen oxid a jejich kombinace. Bylo připraveno několik membrán s různým hmotnostním obsahem částic. Separační měření binární směsi CO2/CH4 bylo provedeno na aparatuře s plynovým chromatografem, vybaveným plamenově ionizačním detektorem a metanizérem.
10:00 Veronika Rečková M2 doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D. Optimalizace přípravy YSZ elektrolytů metodou odlévání suspenze detail

Optimalizace přípravy YSZ elektrolytů metodou odlévání suspenze

Oxid zirkoničitý dopovaný oxidem ytria (ZrO2 – 8 mol% Y2O3; YSZ) patří mezi materiály vykazující chemickou a mechanickou stabilitu i vodivost pro O-II za vysokých teplot. Vzhledem k těmto vlastnostem a jeho cenové dostupnosti je YSZ využíván ve vysokoteplotních technologiích, jako jsou keramické články s pevnými oxidy (SOCs), kyslíkové senzory a pumpy. V SOCs systémech je YSZ využíváno jako neporézní elektrolyt. V SOCs systému, kde YSZ elektrolyt je nosným prvkem, představuje tloušťka elektrolytu kritický parametr pro mechanickou stabilitu sytému a jeho celkový ohmický odpor. Vysoká ohmická ztráta na elektrolytu představuje v SOCs významný problém, který komplikuje aplikaci SOCs. Pro zlepšení účinnosti SOCs systému je proto nezbytné používat co nejtenčí elektrolyt, který bude dostatečně mechanicky stabilní. Spolehlivou metodou přípravy YSZ elektrolytu je uniaxiální lisování komerčního YSZ prášku s následnou sintrací. Vznikne mechanicky stabilní elektrolyt, ale o velké tloušťce, a tedy s vysokým odporem. Na základě literární rešerše, byla vybrána nová metoda, která je založena na odlévání elektrolytu z roztoku/suspenze YSZ. Cílem této práce bylo připravit a charakterizovat elektrolyt s lepšími elektrochemickými vlastnosti a zjednodušit způsob přípravy.  
10:15 Bc. Alina Volkova M2 Ing. Milan Bernauer, Ph.D. Nízkoteplotní transformace methanu detail

Nízkoteplotní transformace methanu

Methan je v současné době převážně používán jako zdroj energie a v chemickém průmyslu jako surovina pro výrobu syntézního plynu, resp. vodíku. Zdrojem methanu je především zemní plyn a alternativně i biomasa, což otvíra možnosti jeho použití jako obnovitelného zdroje energie, nebo uhlíkatých surovin. Předložená práce je věnována problematice nizkoteplotní (<300°C) katalytické transfomaci methanu na methanol. Selektivní oxidace methanu vyžaduje specificky aktivní katalyzátor schopný umožnit disociativní adsorpci kyslíku a následnou oxidaci methanu na methanol. Jedním z potenciálních katalyzatorů vhodných pro tuto reakci jsou MOFy (Metal Organic Framework).  MOF tvoří relativně novou třídu materiálů, které začaly prokazovat svoji užitečnost pro různé aplikace (separace plynů a katalýza). MOFy jsou krystalické mikroporézní látky, obsahující kovový kationt vazaný na organický ligand. Dalším materiálem vhodným k provedení selektivní oxidace methanu mohou být tzv. kovové pěny (metal foams) jejichž předností je nízká hmotnost, vysoká pevnost a pórovitost. V rámci tohoto výzkumu byla sestavena nová aparatura pro katalytické testy, zahrnující jednotku na přípravu plynných smesí (methan + oxidační činidlo), reaktor a hmotnostní spektrometr.  
10:30 Eva Šrámková M2 Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D. Elektrochemická aktivita elektrochemicky modifikovaných elektrod ze skelného uhlíku   detail

Elektrochemická aktivita elektrochemicky modifikovaných elektrod ze skelného uhlíku  

Uhlíkové elektrody nachází uplatnění v mnoha elektrochemických procesech. Kinetické parametry elektrodových reakcí na uhlíkových elektrodách jsou obecně ovlivněny charakterem povrchu elektrod. K přípravě elektrod s požadovanými elektrokatalytickými vlastnostmi lze využít různých způsobů modifikace jejich povrchu. Skelný uhlík (angl. glassy carbon, GC) je perspektivním elektrodovým materiálem, zejména díky vysoké chemické a tepelné odolnosti, elektrické vodivosti a širokému potenciálovému oknu ve vodných roztocích. To umožňuje studium elektrodových reakcí, jejichž potenciál leží mimo oblast stability vody. V této práci jsme se zabývali charakterizací elektrokatalytické aktivity GC elektrod aktivovaných elektrochemicky v silně zásaditém prostředí. Za tímto účelem byly připraveny elektrody aktivované cyklováním v rozmezí různých hodnot potenciálů. Cílem bylo najít korelaci mezi složením jejich povrchové vrstvy a elektrokatalytickými vlastnostmi vůči vybraným redoxním reakcím. Složení povrchové vrstvy elektrod bylo stanoveno pomocí rentgenové fotoelektronové spektroskopie. Elektrokatalytické vlastnosti elektrod byly charakterizovány pomocí standardních rychlostních konstant reakcí vybraných redoxních párů. K tomuto účelu byla využita metoda cyklické voltametrie.  
Aktualizováno: 4.5.2020 16:18, : Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi