Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
Nacházíte se: Studentská vědecká konference  → SVK 2019
iduzel: 49226
idvazba: 55645
šablona: stranka
čas: 1.12.2021 03:29:36
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2019
branch: trunk
Obnovit | RAW

SVK 2019

Sborníky 2019: FCHT, FTOP, FPBT, FCHI 

 

Termín konání SVK

V akademickém roce 2019/2020 proběhla SVK ve čtvrtek 21. 11. 2019.

Organizace SVK

Organizace SVK je zajišťována prostřednictvím děkanátů fakult. Oddělení pro vědu a výzkum (VaV) zajišťuje rozpočet SVK z dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum. Ostatní zdroje zajišťují fakulty.

Soutěž bude probíhat v přednáškových a posterových sekcích, výběr formy je na rozhodnutí vedení fakulty. Minimální počet prací soutěžících v každé sekci je šest, maximální počet prací není limitován.

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní koordinátory.

Na Oddělení VaV má SVK na starosti Veronika Popová, tel. 220 44 3806, veronika.popova@vscht.cz. Dotazy ohledně elektronického přihlašovacího systému směřujte na jitka.cejkova@vscht.cz.

Časový harmonogram přípravy SVK 2019

 • Do 1. 10. 2019 jmenuje děkan fakultního organizátora SVK a jeho jméno nahlásí děkanáty na odd. VaV. Dále určí pracovníky zodpovědné za organizaci jednotlivých sekcí.
 • Od 7. do 21. 10. 2019 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno vedoucího práce a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci a to s vědomím svého vedoucího práce.
 • Fakulty na základě počtu přihlášených studentů nahlásí do 25. 10. 2019 na odd. VaV počet sekcí na fakultě a počet soutěžních prací v jednotlivých sekcích.
 • Do 8. 11. 2019 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, max. 1 obrázek rozměru 16:9, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
 • Do 15. 11. 2019 fakultní organizátoři v elektronickém přihlašovacím systému roztřídí všechny soutěžní práce do jednotlivých sekcí na fakultě, dále uvedou názvy sekcí, místo a čas konání a složení komisí. Složení hodnotících komisí pro jednotlivé sekce určí vedení fakulty. Komise je nejméně tříčlenná a členy z řad akademických pracovníků mohou doplnit odborníci spolupracujících firem a průmyslových podniků. Předsedou komise by měl být profesor nebo docent.
 • Sborníky jednotlivých ústavů/sekcí a fakult budou automaticky vygenerovány na základě údajů uvedených v elektronickém přihlašovacím systému.

Další informace k soutěži

 • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh
 • Občerstvení pro komise a soutěžící hradí ústavy z vlastních prostředků.
 • Organizace průběhu soutěže v sekcích je výlučně věcí rozhodnutí fakult.
 • Finanční příspěvek na ocenění soutěžních prací bude hrazen z prostředků dotace MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum (IGA 2019). Jeho výše bude stanovena dohodou proděkanů a prorektora pro VaV podle celkového počtu přihlášených soutěžních prací. Oceněna bude účast a dále první tři místa v každé sekci. Výplata příspěvku studentům bude provedena bezhotovostním převodem, zajistí děkanáty fakult. Je vítána další finanční nebo věcná podpora účastníků SVK ze sponzorských zdrojů. Její výše (hodnota), způsob rozdělení a výplaty je plně v kompetenci komise sekce.
 • Vytištění diplomů budou zajišťovat fakulty.

 

Rekapitulace termínů: 

Datum

Akce

1. 10.

jmenování fakultního organizátora a organizátorů jednotlivých sekcí

21. 10.

uzávěrka podávání přihlášek

8. 11.

uzávěrka nahrávání anotací

15. 11.

seznam sekcí, místo a čas konání, složení komisí, seznam sponzorů jednotlivých sekcí

18. 11.

Hotová příprava pro vygenerování sborníků v aplikaci svk

21. 11.

SVK

6.12.

Písemná zpráva z fakult na VaV o průběhu soutěže

 

 SVK 2019 - vyhlášení

Nejste zalogován/a (anonym)

Chemie přírodních látek II (Respirium - 9:00)

 • Předseda: doc. Dr. Ing. Ivan Raich
 • Komise: doc. Ing. Kniežo Ladislav, CSc., Mgr. Edita Kofroňová, Ph.D., Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
--- Bc. Barbora Baubínová M2 prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík Imunofluorescenční metody stanovení anabolických steroidů detail

Imunofluorescenční metody stanovení anabolických steroidů

Stanazolol je syntetický androgenní anabolický steroid (AAS). Původně patřil mezi léčiva, nyní je často zneužíván sportovci a fitness komunitou. Obliba AAS u mladých roste kvůli rychle pozorovatelným výsledkům – zvětšení svalů, zlepšení fyzické kondice a dosahování lepších sportovních výkonů. Detekce vzorků na AAS za desítky let mnohonásobně zlepšila, nové metody, které jsou buď jednodušší, nebo rychlejší, jsou stále žádány. Cílem práce byla příprava značených derivátů stanazololu pro imunoanalýzu a zobrazovací techniky. Na stanozolol byly přes PEG3 můstek navázána fluorescenční barviva BODIPY, Cy5, Lyssamin-Rhodamin a Squarain. Všechny připravené látky byly charakterizovány pomocí UV-VIS spektrometrie, byly určeny excitační vlnové délky a fluorescenční maxima. Dále byla ověřena imunoreaktivita připravených derivátů stanazololu s polyklonální protilátkou a byly sestaveny kalibrační křivky v systému ELISA.  
--- Dana Králová B3 Ing. Kamil Parkan, Ph.D. Stereoselektivní příprava S-oligosacharidů detail

Stereoselektivní příprava S-oligosacharidů

Sacharidy hrají díky své strukturní rozmanitosti významnou roli v mnoha biologických procesech. Již dříve bylo prokázáno, že S-glykosidy mají potenciální biologické využití. Výhodou S-glykosidů je jejich vyšší enzymatická a hydrolytická stabilita S-glykosidové vazby oproti více labilní O-glykosidové vazbě, což často bývá limitujícím faktorem pro využití přírodních oligosacharidů jako terapeutik. Cílem mé práce bylo pomocí fotochemické reakce připravit příslušné S-oligosacharidy, které plánujeme otestovat pro jejich inhibici galektinu-1 a -3. K jejich syntéze jsem využila vysoce stereoselektivní fotochemickou reakci v přítomnosti 1 mol% organokatalyzátoru. Jako příklad lze uvést syntézu S-trisacharidu 3, který byl připraven reakcí chráněného 2-oxogalakalu 1 s cukerným thiolem 2 za aktivace modrým světlem při  λmax = 456 nm.  --- Bc. Václava Susan Holinková M2 prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík Vývoj imunoanalytické metody pro stanovení 21-deoxykortisolu detail

Vývoj imunoanalytické metody pro stanovení 21-deoxykortisolu

Stanovení 21-deoxykortisolu (21-DOF) má význam při odhalování souboru onemocnění zvaných kongenitální adrenální hyperplazie (CAH). Jedná se o autosomálně recesivní poruchu syntézy kortisolu inhibicí exprese enzymu 21-hydroxylasy. Nejvýznamnější a nejčastější formy postižení jsou spojeny se ztrátami solí nebo formy čistě virilizující (narušení vývoje pohlavních znaků, infertilita, hirsutismus). CAH provázená ztrátami solí vede k život ohrožujícím stavům (hyponatremii, hyperkalemii, oslabení srdečních funkcí, vývojovým vadám, hypotenzi), nebezpečným zejména pro novorozence, proto jsou metody odhalující CAH při screeningových testech velmi významné. V dnešní době existuje řada metod pro stanovení látek, které se při CAH hromadí – obvykle jde o metody RIA či metody instrumentální (HPLC/MS), ty jsou však v klinické praxi náročné na finance i obsluhu. Tato práce se zabývá zjištěním parametrů a optimalizací nepřímé kompetitivní ELISA metody za použití polyklonálních protilátek, získaných imunizací králíků konjugátem 21-DOF/BSA, a připraveného konjugátu 21-deoxykortisol-3-karboxymethyloximu s RSA za UV-VIS detekce, včetně testování křížové reaktivity s vybranými steroidy.
--- Bc. Aneta Nezmeškalová M2 RNDr. Miroslav Ledvina, CSc. Syntéza luminiscenčně značených peptidů s afinitou k cholesterolu detail

Syntéza luminiscenčně značených peptidů s afinitou k cholesterolu

Cholesterol je jednou ze základních komponent plazmatické membrány živočišných buněk a sledování jeho intracelulární homeostázy má značný význam, neboť její nerovnováha má za následek řadu patologických stavů. Proto je v současnosti věnována značná pozornost sondám schopných detekovat membránový cholesterol. Předmětem práce je vývoj luminiscenční sondy založené na peptidech schopných rozpoznávat cholesterolový motiv. Vzhledem k tomu, že standardní luminiscenční značky část vykazují vazebnou afinitu k fosfolipidové buněčné membráně budou jako značka využity luminiscenční nanodiamantové částice. Vazebná afinita připravených peptidů bude studována na modelové fosfolipidové liposomální membráně obsahující cholesterol.
--- Bc. Martina Čapková M2 prof. Ing. Zdeněk Wimmer, DrSc. Strukturní modifikace oleanolové a morolové kyseliny detail

Strukturní modifikace oleanolové a morolové kyseliny

Oleanolová kyselina je pentacyklická triterpenová kyselina vyskytující se v potravinách či v bylinách využívaných tradiční medicínou pro své široké spektrum účinků. V Číně je již několik desítek let volně prodávána jako léčivo chronických či akutních hepatitid. Podobné účinky mají i její isomery – morolová kyselina, která byla poprvé izolována v 2. polovině 20. století a moronová kyselina. Jejich nevýhodou je však nízká rozpustnost ve vodě a špatná vstřebatelnost v trávícím traktu organismu. Rozpustnost a aktivita těchto látek může být však zvýšena jejich modifikací. Jednou z možných modifikací, na kterou je tato práce zaměřena, je tvorba řetízků formou oligomerizace monomerních molekul. K syntéze navržených dimerů a trimerů bylo ke spojení využito hydrofilního linkeru a 1,3-cykloadice.
--- Bc. Michaela Křivská M2 prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík Modifikace insulinu pro ovlivněni selektivity interakcí s isoformami insulinového receptoru detail

Modifikace insulinu pro ovlivněni selektivity interakcí s isoformami insulinového receptoru

Cílem práce je vývoj nových analogů insulinu se zvýšenou selektivitou buď pro isoformu A nebo  pro isoformu B receptoru insulinu. Do různých pozic insulinu jsou inkorporovány nepřirozené a  stéricky komplikované aminokyseliny připravené ve spolupracující laboratoři Ullricha Jahna v ÚOCHB.  Dále budou zjišťovány vazebné afinity připravených analogů vůči isofomám insulinového receptoru a jejich schopnosti receptory aktivovat.  Selektivní analogy by mohly mít význam pro léčbu diabetu či neurodegenerativních onemocnění.  
--- Bc. Václav Kraus M2 prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc. Příprava derivátů shogaolu detail

Příprava derivátů shogaolu

Gingeroly a shogaoly jsou biologicky aktivní látky zázvoru lékařského, které jsou součástí jeho aromatu a podílí se na jeho léčivém působení. V současné době jsou studovány jejich protizánětlivé a cytotoxické účinky. Bylo zjištěno, že tyto látky jsou schopné inhibovat enzym leukotrien A4 hydrolasu (LTA4H), jehož katalýzou vzniká leukotrien B4. Ten je vysoce syntetizován například v karcinomu tlustého střeva, kde stimuluje proliferaci rakovinných buněk. Inhibicí LTA4H je dle in vitro testů možné dosáhnout selektivní cytotoxicity látek vůči nádorovým buňkám; tj. látky mají až 50× nižší cytotoxicitu vůči buňkám zdravým. V prozatím publikovaných pracích byly sledovány účinky zejména [6]‑gingerolu, [6]-shogaolu a jejich derivátů. Cílem této práce je připravit [10]-shogaol a jeho deriváty a otestovat jejich cytotoxicitu vůči zdravým a rakovinným buňkám.
Aktualizováno: 4.5.2020 16:18, : Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi